Custom Search

อีม่าน

หมายถึง การศรัทธา เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล มีผลต่อความเป็นจริง การอีมาน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประการที่หนึ่ง  การศรัทธาแบบสรุป

คือการศรัทธาเชื่อมั่น ต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) และคำสั่งสอน (พระโองการ) ของพระองค์ กับการศรัทธาเชื่อมั่นต่อท่านรสูล (ช.ล.) และคำพูด (พระดำรัส) ของท่าน

ประเภทที่สอง  การศรัทธาแบบขยายความ

คือ การศรัทธาเชื่อมั่นในรูกน (หลักการ) อีม่าน 6 ประการอย่างละเอียด กล่าวคือ

1. การศรัทธาต่อเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.)

2. การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์

3. การศรัทธาต่อบรรดาพระคัมภีร์ของพระองค์ 

4. การศรัทธาต่อบรรดารสูลของพระองค์

5. การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮฺ)

6. การศรัทธาต่อการกำหนดความดีและความชั่ว มาจากพระองค์อัลลอฮฺทั้งสิ้น  

 กฎเกณฑ์ต่างๆ

กฎเกณฑ์ต่างๆ จำแนกได้ 3 ประการ คือ

1. กฎแห่งบทบัญญัติ  ได้แก่คำสั่งสอน (พระโองการ) ขององค์อัลลอฮฺ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับให้บ่าวของพระองค์ปฏิบัติ หรือ ห้ามมิให้ปฏิบัติ การอนุญาตให้บ่าวของพระองค์ ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ และการวางระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ และการอนุญาตดังกล่าวนั้น

2. กฎธรรมดาทั่วไป  กฎธรรมดาทั่วไป คือปรากฎการณ์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสองสภาวะการมี หรือไม่มีที่ซ้ำๆ กัน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎนั้นก็ได้ อีกทั้งสภาวการณ์นั้นๆ ก็ไม่มีผลบังคับซึ่งกันและกัน

กฎนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

(1) ปรากฏการณ์ระหว่าง มีกับมี เช่น มีการอิ่มเพราะมีการกิน

(2) ปรากฏการณ์ระหว่าง ไม่มีกับไม่มี เช่น ไม่มีการอิ่ม เพราะไม่มีการกิน

(3) ปรากฏการณ์ระหว่าง มีกับไม่มี เช่น มีความหนาว เพราะไม่มีเครื่องนุ่งห่ม

(4) ปรากฏการณ์ระหว่าง ไม่มีกับมี เช่น ไม่มีการไหม้ เพราะมีน้ำ

กฎเกณฑ์แห่งปัญญา สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ

1. วายิบ  คือ สิ่งที่สติปัญญาไม่ปฏิเสธ (รับรอง)

2. มุสตะฮีล  คือ สิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่ามี (ปฏิเสธ)

3. ยาอิส  คือ สิ่งที่สติปัญญายอมรับว่ามีหรือไม่มี ซึ่งมีทางเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง

พระนามองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.)

พระนามอันประเสริฐของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) มีทั้งหมด 99 พระนาม มุสลิมทุกคนควรท่องจำไว้ให้ได้  ดูพระนามของเอกองค์อัลลอฮฺ ทั้ง 99 พระนาม ได้ใน อัลหะดีษ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

ขั้นแรกที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะต้องรู้ก่อนเรื่องอื่นๆ คือ การรู้จักอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านศาสดามุฮัมมัด (ช.ล) ได้เคยสั่งมู่อ๊าซ บินยะบัล เมื่อคราวเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ที่เมืองยะมัน ความว่า " สิ่งแรกที่ท่านจะต้องเรียกร้อง และทำความเข้าใจ กับบุคคลเหล่านั้น ได้แก่การกล่าวชี้แจงให้เขายึดมั่น ต่อเอกภาพขององค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) "

การทำความรู้จัก หรือทำความเข้าใจ ในองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) หมายถึง การรู้จัก หรือเข้าใจ ในบรรดาซี่ฟัต หรือ คุณลักษณะ ที่เป็นวายิบ มุสตะฮีล และ ยาอิส สำหรับพระองค์

คุณลักษณะสำหรับพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) มีมากมายไม่สิ้นสุด แต่ที่จำเป็นให้เรารู้ และเข้าใจจริงๆ มีเพียง 20 คุณลักษณะ กล่าวคือ

1. อัลวูยูด  อัลลอฮฺทรงมี  กล่าวคือ การศรัทธาว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.) นั้น ทรงมีแน่นอน  หลักฐานที่แสดงว่า พระองค์ทรงมี ก็คือ คัมภีร์อัลกุรอาน ที่มีความว่า " แท้จริงฉันคืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่น นอกจากฉัน "

ข้อพิสูจน์ที่ว่า อัลลอฮฺทรงมี นั่นก็คือ โลกหรือพิภพจักรวาลนี้ เป็นของใหม่ ทุกๆ ของใหม่ต้องมีผู้สร้าง ดังนั้น โลกหรือพิภพจักรวาล จำเป็นต้องมีผู้สร้าง ผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ส่วนหลักฐานที่ว่า โลกหรือพิภพจักรวาล เป็นของใหม่ ก็เพราะว่ามีคุณสมบัติใหม่ๆ เป็นประจำ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหว การนิ่ง และสรรพสิ่งที่มีอยู่ ก็เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ ตัวของมันต้องใหม่ไปด้วย ดังนั้น โลกและพิภพจักรวาล ก็ต้องเป็นของใหม่ ส่วนที่ว่าคุณสมบัติเป็นของใหม่นั้น ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแแปลง (เช่น การดับสูญ และ การมีอื่นขึ้นมาแทน) ทุกๆ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นของใหม่ ดังนั้น โลกและพิภพจักรวาล จึงเป็นของใหม่

อนึ่ง ของดั้งเดิมนั้น ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการดับสูญ ต้องมีตลอดไป เมื่อซาตและซีฟัต เป็นของดั้งเดิมแล้ว ก็พิเคราะห์ได้ว่า จะสูญหายไม่ได้

2. อัลกีดัม   อัลลอฮฺทรงเดิม กล่าวคือ การศรัทธาเชื่อมั่นว่า พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยหาจุดเริ่มต้นมิได้ว่า พระองค์ทรงมีมาตั้งแต่เมื่อใด

หลักฐานที่แสดงว่า พระองค์ทรงมีมาตั้งแต่เดิมนั้น ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า " พระองค์ทรงมีมาแต่เดิม และคงมีต่อไปอย่างถาวร ไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือ หากองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไม่มีมาแต่เดิม และทรงมีจุดเริ่มต้นแล้ว แน่นอนพระองค์ก็จะต้องเป็นของใหม่ เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เกิดมาในโลกและพิภพจักราลนี้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะการมีจุดเริ่มต้นนั้น เป็นคุณลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้าง เราได้พิสูจน์มาแล้วว่า พระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ให้เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า พระองค์ทรงมีแต่ดั้งเดิม โดยไม่มีจุดเริ่มต้น

3. อัลบากอ  อัลลอฮฺทรงถาวร กล่าวคือ การศรัทธาเชื่อมั่นว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมีความมั่นคงถาวรตลอดไป โดยไม่จุดสิ้นสุด

หลักฐานแสดงว่า พระองค์ทรงมีความมั่นคงถาวรตลอดกาลนั้น ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า "และพระเจ้าพระผู้อภิบาลของสูเจ้านั้น ทรงมีความมั่นคงถาวรตลอดกาล พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ และทรงเกียรติยิ่ง"

เราได้พิสูจน์มาแล้วว่า พระองค์ทรงมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เพราะถ้าหากพระองค์ทรงเพิ่งมี พระองค์ก็จะมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับสิ่งที่ถูกสร้าง ซึ่งเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เราจึงต้องเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงมีความมั่นคงถาวรตลอดกาล อย่างแน่นอน

4. อัลมูข้อละฟะตุลิลฮะว่าดิส  อัลลอฮฺทรงต่างกับของใหม่ กล่าวคือ การศรัทธาเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงมีคุณลักษณะ ที่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ หรือสิ่งที่ถูกสร้างทุกกรณี ดังปรากฏหลักฐานที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า " ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนพระองค์ "

ข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่า พระองค์ทรงแตกต่าง กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ในพิภพจักรวาล ก็คือ หากพระองค์มีคุณลักษณะ เหมือนกับสิ่งที่เกิดใหม่แล้ว พระองค์ก็ย่อมมีสภาพ เหมือนกับสิ่งที่เกิดใหม่ ดังนั้น พระองค์ทรงแตกต่างกับของใหม่

ถัดไป

หน้าหลัก

สิงหาคม 29, 2013


www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม