Custom Search

พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ

ท่านศาสดามุหัมมัด (ช.ล.) ได้กล่าวเกี่ยวกับพระนามอันวิจิตรของพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไว้  ความว่า

               "แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงมีพระนามเก้าสิบเก้าพระนาม บุคคลใดจำได้หมด เขาได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน นั่นคือ พระอัลลอฮฺ ผู้ไม่มีพระเจ้านอกจากพระองค์, ผู้ทรงเมตตา, ผู้ทรงกรุณา, ผู้ทรงสิทธิ, ผู้ทรงบริสุทธิ์, ผู้ทรงสันติ, ผู้ทรงให้ความปลอดภัย, ผู้ทรงปกป้อง, ผู้ทรงเกียรติ, ผู้จัดระบบโดยอานุภาพ, ผู้ทรงยิ่งใหญ่, ผู้ทรงสร้าง, ผู้บังเกิด, ผู้ทรงประกอบ, ผู้ทรงให้อภัยยิ่ง, ผู้ทรงเข้มแข็ง, ผู้ทรงประทานยิ่ง, ผู้ทรงประทานโชคผล, ผู้ทรงเปิด, ผู้ทรงรอบรู้, ผู้ทรงครอบคลุมทุกสิ่ง, ผู้ทรงเผื่อแผ่, ผู้ทรงลดให้ต่ำ, ผู้ทรงยกให้สูง, ผู้ทรงให้มีอำนาจและมีเกียรติ, ผู้ทรงทำให้ต่ำต้อย, ผู้ทรงได้ยิน, ผู้ทรงเห็น, ผู้ทรงตัดสิน, ผู้ทรงยุติธรรม, ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเอาใจใส่, ผู้ทรงตระหนักดี, ผู้ทรงสุขุม, ผู้ทรงยิ่งใหญ่, ผู้ทรงให้อภัย, ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน, ผู้ทรงสูงส่ง, ผู้ทรงเกรียงไกร, ผู้ทรงพิทักษ์, ผู้ทรงคุ้มครอง, ผู้ทรงคำนวณ, ผู้ทรงเกริกก้อง, ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ผู้ทรงสังเกต, ผู้ทรงตอบสนอง, ผู้ทรงกว้างขวาง, ผู้ทรงวิทยาญาณ, ผู้ทรงรักใคร่, ผู้ทรงประเสริฐสุด, ผู้ทรงให้ฟื้น, ผู้ทรงเป็นสัขขี, ผู้ทรงสัจจะ, ผู้ทรงได้รับมอบหมาย, ผู้ทรงพลัง, ผู้ทรงมั่นคง, ผู้ทรงปกครอง, ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ, ผู้ทรงความรอบรู้ครอบคลุมทุกสิ่ง, ผู้ทรงริเริ่ม, ผู้ทรงให้คืนสภาพ, ผู้ทรงให้ชีวิต, ผู้ทรงให้ตาย, ผู้ทรงเป็น, ผู้ทรงดำรงอยู่, ผู้ทรงประสบ, ผู้ทรงไพโรจน์, ผู้ทรงเป็นองค์เดียว, ผู้ทรงเอกะ, ผู้ทรงเป็นสรณะ, ผู้ทรงอานุภาพ, ผู้ทรงกำหนด, ผู้ทรงแรกเริ่ม, ผู้ทรงสุดท้าย, ผู้ทรงเป็นองค์แรก, ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย, ผู้ทรงปรากฏ, ผู้ทรงเร้นลับ, ผู้ทรงต่อเนื่อง, ผู้ทรงสูงส่ง, ผู้ทรงคุณธรรม, ผู้ทรงนิรโทษ, ผู้ทรงลงโทษ, ผู้ทรงยกโทษ, ผู้ทรงเอื้อเฟื้อ, ผู้ทรงเป็นนายแห่งกรรมสิทธิ์ทั้งปวง, ผู้ทรงความสูงเด่นและความมีเกียรติ, ผู้ทรงเที่ยงธรรม, ผู้ทรงรวบรวม, ผู้ทรงพอเพียง, ผู้ทรงให้พอเพียง, ผู้ทรงยับยั้ง, ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อเป็นการลงโทษและทดลอง, ผู้ทรงให้คุณ, ผู้ทรงรัศมี, ผู้ทรงชี้นำ, ผู้ทรงประดิษฐ์, ผู้ทรงอมตะ, ผู้ทรงรับปกครองดูแลทุกสิ่ง, ผู้ทรงแนะนำ, ผู้ทรงขันติ"

"แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีพระนามเก้าสิบเก้าพระนาม
คือ หนึ่งร้อยยกเว้นหนึ่ง ไม่ว่าใครก็ตามที่จำหมด
เขาจักได้เข้าสวรรค์ และพระองค์อัลลอฮฺทรงคี่
พระองค์ทรงรักจำนวนคี่
"

รายงานโดยอัลบุคอรี มุสลิม

"แท้จริงสำหรับพระองค์อัลลอฮฺ มีเก้าสิบเก้าพระนาม
หนึ่งร้อยยกเว้นหนึ่ง แท้จริงพระองค์ทรงคี่
และไม่ว่าบ่าวคนใด ที่นำมาพระนามเหล่านั้นมาวอนขอ
นอกจากเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยแน่แท้
"

รายงานโดย อะบูนุไอม

"แท้จริงอัลลอฮฺมีเก้าสิบเก้าพระนาม หนึ่งร้อยยกเว้นหนึ่ง
ผู้ใดจำได้หมด เขาได้เข้าสวรรค์
"

รายงานโดย อัลบุคอรี และท่านอื่นๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หลักพิจารณาอัลหะดีษ
เกี่ยวกับความรู้

การขอพร

เกี่ยวกับความอดทน

ความบริสุทธิ์ใจกลับหน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม


จำนวนผู้เข้าชม