Custom Search

สรุป  
(หลักปฏิบัติ)

หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ การปฏิญาณตน การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด และการบำเพ็ญฮัจญ์

หลักปฏิบัติเหล่านี้ เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา เพราะการศรัทธาเป็นอาการที่เกิดอยู่ในจิตใจ ยากที่จะหยั่งรู้ได้ ดังนั้น การปฏิบัติจึงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าศรัทธา เป็นการยืนยันถึงความศรัทธาว่า มั่นคง หนักแน่น เพียงไร ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ก็ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงความศรัทธา

หลักปฏิบัติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ภาค คือ ภาคบังคับเป็นรายบุคคล ภาคบังคับเป็นส่วนรวม และภาคความสมัครใจ

การปฏิบัติตามหลักการทั้ง 5 ประการนี้ เป็นการปฏิบัติภารกิจต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่มนุษย์เอง มิใช่เพื่อประโยชน์ของอัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺมีความพร้อมบริบูรณ์ มีความเพียงพออยู่ในพระองค์เอง จึงไม่ต้องการสิ่งใดจากมนุษย์อีก

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการนี้ จะมีผลต่อการกระทำความดีอย่างไร

1. การปฏิญาณตน

เป็นการให้สัญญาต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพอันหาที่สุดมิได้ การปฏิบัติตนตามสัญญานั้น ทุกสังคมถือว่า เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง และการละเมิดสัญญานั้น ก็เป็นการละเมิดคุณธรรมเช่นเดียวกัน เว้นแต่การละเมิดสัญญา ที่ขาดความเป็นธรรม

สาระสำคัญของสัญญานี้ คือ การปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าอื่นๆ ทั้งหมด ยอมรับแต่อัลลอฮฺองค์เดียว และยอมรับแบบอย่างของศาสดามุหัมมัด เป็นแบบอย่างของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการประกาศยอมรับ ปฏิบัติตามอัลกุรอาน และอัลหะดิษนั่นเอง

2. การละหมาด

ผู้ที่ทำละหมาดสม่ำเสมอ วันละ 5 เวลา จะทำให้จิตใจของเขา ได้รับการซักฟอกให้สะอาดบริสุทธิ์ ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และระลึกถึงอัลลอฮฺอยู่ทุกเวลา จิตใจที่ระลึกแต่อัลลอฮฺ ย่อมไม่เปิดโอกาส ให้คิดทำความชั่วต่างๆ และในคำกล่าวที่ใช้ในขณะละหมาดนั้น ก็มีคำสอน คำเตือนใจ ให้ปฏิบัติอยู่มากมาย หลายประการ

3. การจ่ายซะกาต

การจ่ายซะกาต เป็นการฝึกให้มีความเสียสละ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดความตระหนี่ ส่งเสริมให้คนยากจน ได้รับความช่วยเหลือ การสังคมสงเคราะห์ และการกระจายรายได้

เมื่อทุกคนได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ก็จะลดปัญหาการลักขโมย การปล้นจี้ และฉกชิงวิ่งราวต่างๆ

อาจมีบางคนเข้าใจว่า เป็นการส่งเสริมให้คนงอมืองอเท้ารอคอยซะกาต แต่โดยเนื้อแท้แล้ว อิสลามสอนให้ทุกคน ขวนขวายทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริต จนถึงขั้นเป็นผู้จ่ายซะกาต มิใช่ส่งเสริมให้เป็นผู้รับซะกาต

4. การถือศีลอด - การถือบวช 

คุณธรรมที่เกิดจากการถือศีลอดที่เห็นได้ชัดๆ   อาทิเช่น

1. ก่อให้เกิดความเสมอภาคในระหว่างผู้มีฐานะต่างกัน เพราะทุกคนได้ลิ้มรสของความหิวโหยเท่าเทียมกัน

2. ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความอดทน และอดกลั้น  

3. เกิดความเมตตา สงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อดอยากหิวโหย

4. ได้สำนึกในความสำคัญของอาหารและเครื่องดื่ม และซาบซึ้งถึงความเมตตากรุณาของอัลลอฮฺ ที่ประทานอาหาร และเครื่องดื่มมาให้

5. การบำเพ็ญฮัจญ์

อิสลามสอนว่า ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัม มนุษย์คนแรกของโลก ทุกคนจึงมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีชั้น วรรณะ และทุกคนก็มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันทั่วโลก

การบำเพ็ญฮัจญ์ เปิดโอกาสให้มุสลิมจากทุกมุมโลก มาพบกัน ได้เห็นผู้คนที่มีหน้าตา ผิวพรรณ ภาษา ที่แตกต่างกัน มารวมอยู่ ณ ที่แห่งเดียวกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน

ความแตกต่างทางภาษา ผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา และ ฐานะ ไม่ก่อให้เกิดอภิสิทธิใดๆ

นั่นคือ ภราดรภาพ หรือ ความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ทั่วโลก ได้ปรากฏเป็นภาพชัดเจนทุกๆ ปี
               
การปฏิบัติตามหลักการ 5 ประการนี้ เป็นการชักนำไปสู่ความดี ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อใครปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ก็จะเป็นพลังผลักดันให้เขากระทำความดีงามตามมาอีกมากมาย คือ การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ดังจะได้กล่าวต่อไป

ถ้าหากผู้ศรัทธาคนใด ได้ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่เกิดคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจ ก็มีความหมายคล้ายคลึง กับการที่เขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนั่นเอง


หน้าหลัก

มิถุนายน 16, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม