ประวัติส่วนตัว เกษม ผิวดีภูมิลำเนา 408/6 ถนนเทศบาล 12 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ศาสนา อิสลาม
บิดาชื่อ นายวาสนา ผิวดี
มารดาชื่อ นางตี้หม๊ะ ผิวดี
นิสัย รักความยุติธรรม เกลียดการประจบ สอพลอ
คติในการทำงาน ทำงานด้วยใจรัก จักทำได้ดีกว่าถูกบังคับ
ความถนัด ด้านศาสนาอิสลาม
ความสนใจ ด้านนิติศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ศึกษาด้วยตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่อำมาตย์พานิชนุกูล

ประวัติส่วนตัว วรวรรณ ผิวดี

วัน เดือน ปีเกิด 26 ธันวาคม 2520
ภูมิลำเนา 408/6 ถนนเทศบาล 12 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ศาสนา อิสลาม
บิดาชื่อ นายเกษม ผิวดี
มารดาชื่อ นางมยุรี ผิวดี
นิสัย รักความสงบ
คติในการทำงาน ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้าอยากจะทำ
ความถนัด ด้านวิทยาศาสตร์
ความสนใจ ค้าขาย

ประวัติการศึกษาี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี (วท.บ.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติส่วนตัว ชนกนันท์ ผิวดี

วัน เดือน ปีเกิด 22 มิถุนายน 2525
ภูมิลำเนา 408/6 ถนนเทศบาล 12 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ศาสนา อิสลาม
บิดาชื่อ นายเกษม ผิวดี
มารดาชื่อ นางมยุรี ผิวดี
นิสัย รักเสียงเพลง
คติในการทำงาน ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้าอยากจะทำ
ความถนัด ด้านศิลปศาสตร์
ความสนใจ ค้าขาย

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
ปริญญาตรี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช