ประวัติจุฬาราชมนตร

ตำแหน่ง "จุฬาราชมนตรี" แห่งราชอาณาจักรไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำเนียบศักดินาของสมเด็กพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ บอกว่า "จุฬาราชมนตรี" บางแห่งเรียกว่า "จุลาราชมนตรี" กรมท่าขวาเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก ไม่ปรากฏตัวตนว่าเป็นใคร

แผ่นดินสมเด็จพระเอกทศรถ พ.ศ. ๒๑๔๘ - ๒๑๖๓ ว่า มีตัวตนปรากฏอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร

แต่ที่แน่ ๆ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. ๒๑๖๓ - ๒๑๗๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเฉกอะหะหมัด เข้ารับราชการ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเฉกอะหะหมัดรัตนราชเศรษฐรี เจ้ากรมท่าขวา

จึงนับได้ว่าท่านเฉกอะหะหมัด เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งกรุงสยาม ทำหน้าที่เป็นทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ควบคุมเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ การรับแขกเมือง เก็บภาษีอากร สินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เรื่องการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการศาสนา อิสลามในราชอาณาจักรสยาม

ที่มา: หนังสือ อิสลามวิถีชีวิตมุสลิม โดย สำนักจุฬาราชมนตรี

๑. เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด)
๒. พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว)
๓. พระยาจุฬาราชมนตรี (สน)
๔. พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน)
๕. พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้วมุฮัมมัดมะอ์ซูม)
๖. พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่)
๗. พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน-มุฮัมมัดกาซิม)
๘. พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย-มุฮัมมัดบาเกร)
๙. พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม-มุฮัมมัดตะกี)
๑๐.พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน-กุลาฮูเซ็น)
๑๑.พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน-อหะหมัดจุฬา)
๑๒.พระยาจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา)
๑๓.พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา)
๑๔.พระยาจุฬาราชมนตรี (แช่ม พรหมยงค์)
๑๕.จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี)
๑๖.จุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด (อะหมัด บินมะหะหมัด)
๑๗.จุฬาราชมนตรีสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
๑๘.จุฬาราชมนตรีอาศิส พิทักษ์คุมพล

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2554

ลำดับจุฬาราชมนตรีแห่งสยามประเทศ

กรุงศรีอยุธยา

1. เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉก อะหมัด) ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีในรัชสมัยแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม    (พ.ศ.2145 - 2170)   และต่อมาถึงรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-2198)

2. พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) เป็นหลานตาของเจ้าพระยาบวรราชนายก ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2225)

3. พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เป็นบุตรของเจ้าพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) ในสายสกุลของท่านเฉก อะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301)

4. พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) เป็นบุตรเจ้าพระยาเพชรพิไชย (ใจ)

กรุงรัตนโกสินทร์

5. พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว - มุฮัมมัดมะห์ซูม)  เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6. พระยาจุฬาราชมนตรี (อกาหยี่) เป็นน้องชายของจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

7. พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน-มุฮัมมัดกาซีม) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย-มุฮัมมัดบาเกรฺ) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (อกาหยี่) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

9. พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม-มุฮัมมัดตะกี) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10. พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน-กุลามฮูเซ็น) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

11. พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "อหะหมัดจุฬา" เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2456

12. พระยาจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

13. พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

14. จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซัมมุดดีน มุดตาฟา) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พ.ศ.2488 - 2490)

15. จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2490 - 2515)

16. จุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด (อะหมัด บิน มะหะหมัด) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2515 - 2540)

17. จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (อะหมัด มะห์หมูดซันกอรี) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน) โดยได้ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด ทั่วประเทศ และได้รับการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เป็นคนแรก


(จาก "นิสาวาไรตี้ ฉบับที่ 48 พฤศจิกายน 2547

ถัดไป

กลับหน้าหลัก

กันยายน 29, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdeeจำนวนผู้เข้าชม