Custom Search

เดือนแห่งการแบ่งปันการมีน้ำใจแลกเปลี่ยนกัน 

จงขจัดการบดบัง... และจงให้เกียรติแก่พี่น้องของท่าน ด้วยสิ่งที่ท่านเราะซูล ได้ส่งเสริมให้กระทำ

(( قالوا : يارسول الله ؛ ليس كلنا يجد مايفطر الصائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يعطي الله هذا الثواب-أي مغفرة من الذنوب والعتق من النار ، من فطر صائما على تمرة أوشربة ماء أومذقة لبن..))

“พวกเขากล่าวว่า โอ้ ท่านเราะซูลุลลอฮ์ เราไม่สามารถที่จะพบสิ่ง ที่จะให้ผู้ถือศีลอด ใช้ละศีลอดกันได้ทุกคน

ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ก็กล่าวว่า  อัลลอฮ์ จะทรงให้ผลตอบแทนนี้- คือ การให้อภัยในบาปต่างๆ และการปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรก- ผู้ใดได้ให้อินทผาลัม น้ำดื่มหนึ่งอึก หรือนมผสมน้ำใช้ละศีลอด...”  (รายงานโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ ในซอฮี๊ฮฺของท่าน เลขที่ 1887)

เช่นเดี่ยวกับท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ได้รายงานในเรื่องความประเสริฐ ของการให้ทาน ที่ได้มาจากหนทางที่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีจำนวนที่น้อยนิดก็ตาม แต่อัลลอฮ์   จะทรงทำให้มีจำนวนมาก แก่ผู้ปฏิบัติ โดยที่ผลตอบแทนนั้น จะมีน้ำหนักเท่ากับภูเขาเลยที่เดียว ท่านเราะซูลุลลอฮ์ กล่าวไว้ว่า

 (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب ، وإن الله يتقبلهابيمينه ، ثم يربيها لصاحبهاكمايربي أحدكم فُلُوَّهُ – مُهره إذافُصل عن أمه – حتى تكون مثل الجبل.))

ผู้ใดทำทานด้วยอินทผาลัมหนึ่งเม็ด ที่ได้มาในทางที่ดี และอัลลอฮ์ จะไม่ทรงรับ นอกจากสิ่งที่ดี เท่านั้น และแท้จริง อัลลอฮ์ จะทรงรับมัน ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์จะทรงทำให้มัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นแก่ผู้กระทำ เหมือนกับที่คนหนึ่งของท่านทั้งหลาย เลี้ยงลูกม้าของเขา - ลูกม้าเมื่อถูกแยกออกจากแม่ของมัน- จนกระทั่งมีจำนวนเหมือนกับภูเขา(รายงานโดย บุคคอรี และมุสลิม)

ความหมายต่างๆเหล่านี้ เราสามารถใช้ปัญญาคิดได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ในทางการสัมผัสต่างๆ อัลลอฮ์   ตรัสไว้ ในการเพิ่มพูนของการกระทำทานต่างๆ ความว่า อัลลอฮ์ จะทรงทำให้ดอกเบี้ยลดลง และทรงเพิ่มพูนบรรดาทานต่างๆ...”  (อัลบากอเราะฮฺ 276)

เป็นเดือนที่มีการดื่มอึกต่ออึก

((...ومن سقى صائماسقاه الله من حوضي شربة لايظمأحتى يدخل الجنة ))

...ผู้ใดที่ได้ให้น้ำดื่มแก่ผู้ถือศีลอด อัลลอฮ์ จะทรงให้น้ำดื่มแก่เขา จากที่เก็บกักน้ำของฉันหนึ่งอึก ซึ่งเขาจะไม่กระหายอีกเลย จนกระทั่งได้เข้าสวรรค์...  (รายงานโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ ในเซอฮี๊ฮฺของท่าน เลขที่ 1887)

 
เป็นเดือนที่มีสองประการ ที่อัลลอฮฺ   ทรงพอพระทัย

ดังนั้น จงกล่าวคำว่า "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ" ให้มากๆ และอย่าได้ทำให้เกิดความบกพร่อง ในการขอการอภัยโทษ ทั้งนี้ เนื่องจากมีรายงานว่า.

.((..واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهماربكم ، فشهادة أن لاإله إلا الله ، وتستغفرونه...))

...และ ท่านทั้งหลายจงทำสี่ประการ ในเดือนนี้ ให้มากๆ: สองประการที่ท่านทั้งหลาย จะทำให้พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน พอพระทัย...แล้ว การปฏิญาณว่า ไม่มีพระจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์ เท่านั้น และการที่พวกท่านขออภัยโทษต่อพระองค์... (รายงานโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ ในซอฮี๊ฮฺของท่าน เลขที่ 1887)

เดือนที่มีสองประการ ที่ท่านทั้งหลาย จะขาดเสียมิได้: เหมือนกับที่มีในรายงาน จากท่านเราะซูลุลลอฮ์ ที่ว่า .

((...أماالخصلتان اللتان لاغناء بكم عنهما ، فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار..)).

...ส่วนสองประการ ที่ท่านทั้งหลาย จะขาดเสียมิได้ โดยที่ท่านทั้งหลาย ขอจากอัลลอฮ์ ให้ได้เป็นชาวสวรรค์ และขอการปกป้องต่อพระองค์ ให้พ้นจากไฟนรก... ” (รายงานโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ ในซอฮี๊ฮฺของท่าน เลขที่ 1887)

มีรายจากซะอฺดุบนุ อบี วั๊กก๊อศ  กล่าวว่า เขาได้ยินลูกคนหนึ่งของเขาขอดุอาอฺ โดยกล่าวว่า

((اللهم إني أسألك الجنة و نعيمها و أستبرقها........ونحوهذا و أعوذبك من الناروسلاسلها و أغلالها . فقال سعدلولده : لقدسألت الله خيرا ، وتعوذت به من شركثير ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وقرأهذه الآية ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ         ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ الأعراف: ٥٥ ، وإن بحسبك أن تقول:(اللهم إني أسألك الجنةوماقرب إليها من قول أوعمل ، وأعوذبك من اللناروماقرب إليها من قول أوعمل . ))

“โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริง ฉันนี้ขอต่อพระองค์ ให้ได้เข้าสวรรค์ ตลอดจนความผาสุกของมัน...และเช่นเดียว กัน ฉันขอความคุ้มครอง ต่อพระองค์ ให้พ้นจากไฟนรก และโซ่ล่าม และบ่วงของของมัน ซะอ์ดฺ ก็ได้กล่าวแก่ลูกชายของเขาว่า แท้จริง เจ้าได้ขอสิ่งที่ดีต่อพระองค์ และเจ้าได้ขอความคุ้มครอง ต่อพระองค์ ให้พ้นจากความชั่วมากมาย และแท้จริง ฉันได้ยินท่านเราะซูลุลลอฮ์  กล่าวไว้ว่า แท้จริง จะมีหมู่คณะ ที่ทำร้ายในการขอดุอาอฺ และเขาได้อ่านอายะฮฺนี้ (ซึ่งมีความหมายว่า) พวกเจ้าจงวิงวอน ต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้า ด้วยความนอบน้อม และสงบ แท้จริง อัลลอฮฺ   ไม่ทรงรักบรรดาผู้ละเมิด (อัลอะอฺรอฟ 55) และเป็นความเพียงพอสำหรับเจ้าแล้ว ที่จะกล่าวว่า โอ้ อัลลอฮ์ แท้จริง ฉันนี้ขอต่อพระองค์ ให้ได้เข้าสวรรค์ และสิ่งที่ทำให้ใกล้ชิดกับพระองค์ จากคำพูด และการกระทำ และขอความคุ้มครอง ต่อพระองค์ ให้พ้นจากไฟนรก และสิ่งสิ่งที่ทำให้เข้าใกล้มัน ทั้งจากการคำพูด และการกระทำ” (รายงานโดย อัดดุรอกียฺ ในมุสนัดของสะอ์ดฺ 1/154 เลขที่ 91)

ด้วยเหตุนี้ ประชาชาติได้เรียนรู้การมีมารยาทต่ออัลลอฮ์   และไม่มีการวางเงื่อนไข ในการวิงวอน และต้องไม่ขอ สิ่งที่ตนถูกห้ามไว้ หรือสิ่งที่สมควรที่จะขอ และไม่ชอบให้ใช้เสียงดัง ในการวิงวอนขอ และจำเป็นจะต้องมีความนอบน้อม และสงบ ในการวิงวอนขอ

ดร.อับดุลกุ๊ดดู๊ซ อิบนุ อุซามะฮฺ อัซซามัรรออียฺ

จาก หนังสือ "ของขวัญอันล้ำค่าเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

http://www.islammore.com

หน้าหลัก

พฤษภาคม 30, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม