คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

  1> assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic และภาษา Cobol

  2> automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชี และทำงานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน โดยอัตโนมัติ

  3> auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง
เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)

  4> background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลัง ระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้

  5> backup : การสำรอง
การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรม หรือสำรองไว้ เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย

  6> BASIC : ภาษาเบสิก
เป็นภาษาระดับสูง ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ และการทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing)

  7> batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
การประมวลผลของตัวเลข หรือกลุ่มของตัวเลข จะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1โปรแกรม ไม่เหมือนกับที่ต้องการรันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม

  8> binary number system : ระบบเลขฐานสอง
ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็นเลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ

  9> booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่อง และจะมีระบบปฏิบัติการ หรือ DOS เข้ามาในหน่วยความจำหลัก

10> buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน
ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ buffer สองตัว

11> bug : จุดบกพร่อง
การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือในรายละเอียดบางชิ้น ของฮาร์ดแวร์

12> bus : บัส
การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU,หน่วยความจำ และอุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server
   
13> byte : ไบต์
เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระ หรือสัญลัษณ์พิเศษ โดยปกติ 1 ไบต์ จะมี 8 บิต

14> cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
เป็นหน่วยความจำ ที่มีการทำงานสูงความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำ เพื่อประมวลผลข้อมูลหรือโครงสร้าง

15> CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
โดยปกติทั่วไป จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ และกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ

16> CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

17> constant : ค่าคงที่
เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม

18> control program : โปรแกรมควบคุม
ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการโปรแกรมควบคุม สามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการ และการจัดการในระบบคอมพิวเตอร์
   
19> control unit : หน่วยควบคุม
เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวลผลส่วนกลาง ซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์

20> coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่อง ซึ่งบอกว่า คุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหน บนจอภาพ

21> cylinder : ทรงกระบอก
แทร็คบนจานแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกัน เป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียงตรงกัน เรียกว่า cylinder

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม