ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

1. ความรู้ (Knowledge)

การเป็นผู้นำนั้น ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้ มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึง การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ในด้านอื่นๆ ด้วย การจะเป็นผู้นำที่ดี หัวหน้างาน จึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผุ้นำ ก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น

2. ความริเริ่ม (Initiative)

ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยคำสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น ที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ ด้วยตนเอง

ความริเริ่ม จะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสำเร็จ อยู่เบื้องหน้า

3. มีความกล้าหาญ และความเด็ดขาด ( Courage and firmness)

ผู้นำที่ดี จะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความยากลำบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ผู้นำที่มีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญ ต่องานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความเด็ดขาด ก็เป็นลักษณะอันหนึ่ง ที่จะต้องทำให้เกิดมีขึ้น ในตัวของผู้นำเอง ต้องอยู่ในลักษณะของการ กล้าได้กล้าเสีย ด้วย

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations)    

ผู้นำที่ดี จะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์ สามารถทำงานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ได้ ผู้นำที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาเล็กได้

5. มีความยุติธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ( Fairness and Honesty)

ผู้นำที่ดี จะต้องอาศัยหลัก ของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผล และความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นเครื่องมือ ในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงาน ด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

6. มีความอดทน (Patience)

ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่ง ที่จะผลักดันงาน ให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง ได้อย่างแท้จริง

7. มีความตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม ( Alertness )

ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาด ขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงาน ทันต่อเหตุการณ์

ความตื่นตัว เป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิต ที่จะหยุดคิดไตร่ตรอง ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจ ที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง พูดง่ายๆ ผู้นำที่ดี จะต้องรู้จักควบคุมตัวเอง นั่นเอง (Self control)

8. มีความภักดี (Loyalty)

การเป็นผู้นำ หรือหัวหน้าที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีความจงรักภักดี ต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวม และต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้า ได้รับความไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตราย ในทุกทิศ ได้เป็นอย่างดี

9. มีความสงบเสงี่ยม ไม่ถือตัว (Modesty)

 ผู้นำที่ดี จะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอำนาจ และไม่ภูมิใจ ในสิ่งที่ไร้เหตุผล          ความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทำให้ลูกน้อง มีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ

......โดย ศิริพงษ์  ศรีชัยรมย์รัตน์  “กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน หน้า 25 -28 .............

ที่มา http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=421796

ผู้นำแห่งความสำเร็จ

หน้าหลัก

สิงหาคม 29, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม