Custom Search

หลักความเชื่อของเรา

เชค มุฮัมหมัด บิน ซอและฮฺ อัลอุไซมีน

หลักความเชื่อของเรา คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค์ ต่อคัมภีร์ต่างๆ ของพระองค์ ต่อบรรดาผู้ทำหน้าที่เผยแผ่สารของพระองค์ ต่อวันสิ้นสุด และต่อกำหนดสภาวการณ์ ของพระองค์ ทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดี

- ♥ - พวกเราเชื่อมั่น ในการเป็นพระเจ้าของ อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง โดยเชื่อว่าพระองค์ คือ พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ทรงถือกรรมสิทธิ์เด็ดขาด พระผู้ทรงควบคุม และบริหารกิจการต่างๆ ทั้งหมด

- ♥ - พวกเราเชื่อมั่น ในการเป็นพระผู้ทรงถือสิทธิ์อันถูกต้อง ต่อการได้รับการสักการะและภักดี (อิบาดะฮฺ) ของพระองค์ โดยเชื่อว่าพระองค์ คือ พระผู้ทรงซึ่งสิทธิอันถูกต้อง ต่อการได้รับการสักการะและภักดี ที่แท้จริง และสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่ได้รับการเคารพภักดี นอกเหนือจากพระองค์นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นไป โดยมิชอบทั้งสิ้น

- ♥ - พวกเราเชื่อมั่น ในบรรดาพระนาม และพระลักษณะของพระองค์ โดยเชื่อว่าพระองค์นั้น ทรงซึ่งพระนามอันงดงามมากมาย และทรงซึ่งพระลักษณะอันสมบูรณ์ และสูงส่ง

- ♥ - พวกเราศรัทธา ในความเป็นเอกะของพระองค์ ในประเด็นที่ได้กล่าวมาทั้งหมด โดยเชื่อว่า ไม่มีหุ้นส่วนใดๆ ทั้งสิ้น เข้ามามีส่วนร่วมกับพระองค์ ทั้งในความเป็นเจ้าของพระองค์ ในการถือสิทธิ์อันชอบธรรม ต่อการได้รับการสักการะและภักดี (อิบาดะฮฺ) ของพระองค์ และตลอดจนในบรรดาพระนาม และพระลักษณะของพระองค์ อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง ตรัส ความว่า "พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า แห่งฟากฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ตลอดจนสรรพสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ดังนั้น สูเจ้าจงสักการะ และภักดี แด่พระองค์ และจงยืนหยัดอดทน ต่อการสักการะ และภักดีแด่พระองค์เถิด สูเจ้ารู้ใช่ไหมว่า พระองค์ทรงมีพระนาม" (มัรยัม/๖๕)

- ♥ - พวกเราเชื่อว่า "อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงไม่มีผู้ที่ถือสิทธิ์อันถูกต้อง ต่อการได้รับการอิบาดะฮฺอื่นใด อีกนอกจากพระองค์ เท่านั้น พระผู้ทรงซึ่งชีวิต พระผู้ทรงควบคุมดูแล ความง่วงและการนอน ไม่สามารถมีอิทธิพลใดๆ กับพระองค์ สรรพสิ่งในฟากฟ้าทั้งหลาย และในแผ่นดินนั้น เป็นของพระองค์ ผู้ใดกันเล่า (ไม่มีผู้ใด) จะสามารถเป็นตัวแทนขอต่อพระองค์ ให้แก่ผู้อื่น ณ ที่พระองค์ได้ เว้นเสียแต่จะต้องได้รับอนุมัติ จากพระองค์ (เสียก่อน) พระองค์ทรงรอบรู้ ในสิ่งที่อยู่เบื่องหน้าของพวกเขา (อนาคต) และตลอดจนสิ่งที่อยู่เบื่องหลังของพวกเขา (อดีต) แต่ทว่าพวกเขาย่อมไม่สามารถรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นหนึ่งประเด็นใด จากความรู้ของพระองค์ อย่างครอบคลุม และครบถ้วนได้ เว้นเสียแต่ในประเด็น ที่พระองค์ทรงประสงค์ เท่านั้น เก้าอี้ (ที่สำหรับวางพระบาตรทั้งสองของพระองค์) นั้น กว้างขวางทั่วทั้งบรรดาฟากฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และการดูแลรักษามันทั้งสองไว้นั้น ไม่ได้สร้างความลำบากใดๆ แก่พระองค์เลย และพระองค์คือ พระผู้ทรงสูงส่ง พระผู้ทรงยิ่งใหญ่" (อั้ลบะกอเราะฮฺ/๒๕๕)

- ♥ - พวกเราเชื่อว่า "พระองค์ คือ อัลลอฮฺ พระผู้ซึ่งไม่มีผู้ที่ถือสิทธิ์อันถูกต้อง ต่อการได้รับการอิบาดะฮฺอื่นใดอีก นอกจากพระองค์เท่านั้น พระผู้ทรงรอบรู้ทั้งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย พระองค์คือพระผู้ทรงเมตตาอย่างกว้างขวาง พระผู้ทรงปราณีแก่ผู้ที่ศรัทธา พระองค์คือ อัลลอฮฺ พระผู้ซึ่งไม่มีผู้ที่ถือสิทธิ์อันถูกต้อง ต่อการได้รับการอิบาดะฮฺอื่นใดอีก นอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์คือ พระผู้ทรงถือครองกรรมสิทธิ์เด็ดขาด พระผู้ทรงบริสุทธิ์ พระผู้ทรงศานติสุขปลอดภัย พระผู้ทรงให้การยืนยัน และสนับสนุน (แก่บรรดาผู้ทำหน้าที่เผยแผ่สารของพระองค์ ด้วยหลักฐานอันชัดเจนต่างๆ ที่ทรงส่งมาให้แก่พวกเขา) พระผู้ทรงสอดส่องดูแล พระผู้ทรงซึ่งเกียรติยศ พระผู้ทรงซึ่งอำนาจอันเด็ดขาด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ อัลลอฮฺนั้น ทรงบริสุทธิ์ จากสิ่งที่พวกเขาอุปโลกกันขึ้นมา ให้เป็นภาคีร่วมกับพระองค์. พระองค์คือ อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ทรงทำให้สิ่งหนึ่งมีขึ้นมาได้ พระผู้ทรงสร้างสรรค์รูปลักษณ์ พระองค์นั้นทรงซึ่งบรรดาพระนาม อันแสนวิจิตร สรรพสิ่งต่างๆ ทั้งในฟากฟ้าทั้งหลาย และในแผ่นดิน ต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่พระองค์ และพระองค์คือ พระผู้ทรงซึ่งเกียรติยศ พระผู้ทรงซึ่งเหตุผล และความเหมาะสม" (อั้ลฮั้ชรฺ/๒๒-๒๔)

- ♥ - พวกเราศรัทธาว่า กรรมสิทธิ์แห่งบรรดาฟากฟ้า และแผ่นดินนั้น เป็นของพระองค์ "ทรงสร้างสรรค์สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ ทรงมอบทายาทที่เป็นเพศหญิง แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงมอบทายาทที่เป็นเพศชาย แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ หรือทรงทำให้ทายาทเหล่านั้น อยู่ร่วมกัน โดยมีทั้งที่เป็นเพศชาย และทั้งที่เป็นเพศหญิง และทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ เป็นบุคคลที่ไม่สามารถสืบทายาทได้ แน่นอนว่าพระองค์คือ พระผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่ง พระผู้ทรงซึ่งความสามารถ อันสมบูรณ์" (อั้ชชูรอ/๔๙ – ๕๐)

- ♥ - พวกเราเชื่อว่า พระองค์นั้น "ไม่มีสิ่งใดเหมือนดั่งพระองค์ และพระองค์คือ พระผู้ทรงได้ยิน พระผู้ทรงเห็น บรรดากุญแจของคลัง แห่งบรรดาฟากฟ้า และแผ่นดินนั้น เป็นของพระองค์ ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ทรงประสงค์ และทรงทำให้มันบั่นทอน และคับแคบลง แน่นอนว่าพระองค์คือ พระผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง" ( อั้ชชูรอ/๑๑-๑๒ )

- ♥ - พวกเราเชื่อว่าพระองค์คือ พระผู้ที่ "ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในผืนแผ่นดิน นอกจากอัลลอฮฺ จะทรงเป็นผู้ควบคุมดูแล เรื่องของปัจจัยยังชีพของมัน ให้แก่มัน และพระองค์ทรงรอบรู้ ถึงที่พำนักที่ถาวร และที่พำนักชั่วคราวของมัน เหล่านี้ทั้งหมด ล้วนอยู่ในบันทึกอันชัดเจน ( ฮู้ด/๖ )

- ♥ - พวกเราเชื่อว่า พระองค์คือพระผู้ที่ "บรรดากุญแจแห่งเรื่องเร้นลับนั้น อยู่ ณ ที่พระองค์ ไม่มีผู้ใดรับรู้ถึงพวกมันเหล่านั้นได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น และพระองค์ทรงรอบรู้ ถึงสิ่งที่อยู่บนบก และสิ่งที่อยู่ในทะเล และไม่มีใบไม้ใบใดที่ร่วงหล่นลงมา นอกเสียจากพระองค์ได้ทรงรอบรู้ถึงมัน และไม่มีเมล็ดพันธุ์ใด ที่อยู่ภายใต้ความมืดมิด แห่งผืนดิน และไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีลักษณะชื้น และสิ่งที่มีลักษณะแห่งใดเลย เว้นเสียแต่จะอยู่ในบันทึกอันชัดเจนทั้งสิ้น"  (อั้ลอันอาม/๕๙)

- ♥ - พวกเราเชื่อว่า อัลลอฮฺ นั้น คือพระผู้ที่ "ความรู้เกี่ยวกับวันสิ้นสุด อยู่ ณ ที่พระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงประทานฝนลงมา และทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในมดลูก และไม่มีชีวิตใดจะรู้ได้ว่า มันจะขวนขวายมา ซึ่งสิ่งใดในวันพรุ่งนี้ และไม่มีชีวิตใดที่จะรู้ได้ว่า มันจะตายลง ณ ผืนแผนดินผืนใด แน่นอนว่า อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง พระผู้ทรงมีความชำนาญอย่างเป็นที่สุด" ( ลุกมาน/๓๔)

- ♥ - พวกเราศรัทธาว่า อัลลอฮฺ นั้น ทรงตรัสตามที่ทรงมีพระประสงค์ เมื่อทรงมีพระประสงค์ อย่างที่ทรงมีพระประสงค์"และอัลลอฮฺ ได้ทรงตรัสรับสั่งกับมูซา จริงๆ"  (อันนิสาอฺ/๑๖๔)
 
"และเมื่อมูซาได้มาถึง ตามกำหนดเวลาของเรา และพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็ได้ทรงตรัสรับสั่งกับเขา(อัลอะอฺร้อฟ/๑๔๓)

"และเราได้เรียกเขา จากด้านข้างทางขวาของภูเขา และเราได้ทำให้เขาได้เข้ามาใกล้ โดยอยู่ในสภาพ ของผู้ที่มาเข้าเฝ้า"  (มัรยัม/๕๒)

- ♥ - พวกเราเชื่อว่าพระองค์ คือพระผู้ที่ "หากท้องทะเลเป็นน้ำหมึก สำหรับพระดำรัสต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าของฉัน แล้วไซร้ แน่นอนว่าท้องทะเลย่อมแห้งขอดสิ้น ก่อนที่พระดำรัสต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าของฉัน จะสิ้นสุดลงเสียอีก"  (อัลกะฮฟฺ/๑๐๙)

"และหากบรรดาต้นไม้ทั้งหลาย ที่มีอยู่ในแผ่นดิน เป็นปากกา และหากท้องทะเล ขยายอาณาเขตเพิ่มเติมไปอีก เจ็ดน่านน้ำ พระดำรัสของอัลลอฮฺ ก็ยังไม่สิ้นสุดลง แน่นอนว่า อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงซึ่งเกียรติยศ พระผู้ทรงซึ่งเหตุผล และความเหมาะสม" (ลุกมาน/๒๗)

- ♥ - พวกเราศรัทธาว่า พระดำรัสของพระองค์นั้นเป็นคำพูดที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในแง่ของความสัจจริงในการบอกเล่า และในแง่ของความเป็นธรรมในการตัดสินและกำหนดบทบัญญัติ ตลอดจนในแง่ของความงดงามของข้อความและคำพูด อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ความว่า  "พระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้า ของเจ้านั้น ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งความสัจจริงและความเป็นธรรม" (อัลอันอาม/๑๑๕)

และตรัสไว้ความว่า "และใครกันเล่า จะมีคำพูดที่สัจจริง มากไปกว่าอัลลอฮฺ" (อันนิสาอฺ/๘๗)

ถัดไป

หน้าหลัก

กันยายน 14, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม