>


ซินาริโอสันติภาพถาวร ในชายแดนใต้ของประเทศไทย
DARUSSALAM

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ บรรดาการสรรเสริญ เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

.- นี่ คือ ซินาริโอแผน 7 ก้าวบนเส้นทางสู่สันติภาพถาวร ในชายแดนใต้ของประเทศไทย แผ่นดินแห่งสันติภาพ อันประกอบด้วยคำว่า "เข้าใจ เห็นใจ ถูกใจ เชื่อใจ ชนะใจ พอใจ และภาคภูมิใจ"

ตอนที่ 1. เข้าใจต้นเหตุ และรากเหง้าของปัญหา ความความรุนแรงในชายแดนใต้ (เข้าใจ)

- ต้นเหตุ และรากเหง้าของปัญหาความรุนแรง และการเข่นฆ่ากัน ในจังหวัดชายแดนใต้ ของประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยสองฝ่าย ที่มีอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกัน ทั้งสองฝ่ายได้ใช้ความรุนแรง เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

1. ฝ่ายแรก คือ แนวร่วมเพื่อกู้เอกราชปาตอนี (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ซึ่งมีอุดมการณ์ที่จะสถาปนาประเทศปาตอนี Darussalam เป็นประเทศเอกราช โดยแนวร่วมฯ ยึดถือว่าแผ่นดินปาตอนีในอดีตนั้น เป็นรัฐอิสระ มีเจ้าเมือง หรือกษัตริย์มลายู นับถือศาสนาอิสลาม
2. และฝ่ายที่สอง คือ รัฐไทยซึ่งต่อสู้ เพื่อรักษาปกป้องแผ่นดิน ราชอาณาจักรไทย มิให้ถูกแบ่งแยกออกไป โดยยึดถือรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติไว้ว่า "ประเทศไทย เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้" ไฟใต้ไม่มีวันที่จะดับ ด้วยการใช้อารมณ์ร้อนแรง หรือกำลังอาวุธ และเราจะไม่พบกับสันติภาพถาวร บนแผ่นดินแห่งนี้ หากแต่ละฝ่ายยังยึดมั่น ในอุดมการณ์ของตนอย่างสุดโต่ง

ตอนที่ 2. การพูดคุย เจรจา และประนีประนอม (เห็นใจ)

- ปัญหาความขัดแย้ง ในชายแดนใต้ของประเทศไทย ยังมีทางออกอย่างสันติวิธี เมื่อได้พูดคุยเจรจาละประนีประนอม

- ทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดิน และประเทศชาตินั้น มีสามแนวทางคือ
1. การรวมแผ่นดิน ให้เป็นประเทศอันหนึ่งอันเดียว พร้อมรวบรวมอำนาจการปกครอง ให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
2. การแยกแผ่นดิน ให้เป็นประเทศเอกราชหลายๆ ประเทศ
3. การรวมแผ่นดิน มิได้มีการแบ่งแยก แต่มีการแบ่งอำนาจการบริหาร ให้การปกครองตนเอง

- สันติภาพถาวรในชายแดนใต้ ของประเทศไทย ยังไม่ปรากฏขึ้นจนถึงวันนี้ เพราะทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกัน ยังยึดถือแนวทางสุดโต่ง (คือแนวทางที่1 และ 2) ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหันหน้ามาพูดคุย เจรจา และประนีประนอม เพื่อได้พบกันที่ครึ่งทาง คือ ทางสายกลาง และต้องเลือกแนวทางสายกลาง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คือแนวทางที่ 3)

-. การพูดคุย การเจรจา และการประนีประนอม จะกระทำได้ โดยใช้วิธีการอันหนึ่งอันใด ใน 3 รูปแบบ คือ
1. วิธีการตั้งโต๊ะเจรจา เพื่อพบปะพูดคุยเจรจาโดยตรง ระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทย กับฝ่ายขบวนการฯ
2. วิธีการพูดคุยเจรจาผ่านตัวแทนทางการ หรือทางอ่อมของฝ่ายรัฐบาลไทย และฝ่ายขบวนการฯ
3. วิธีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสันติภาพถาวร ในชายแดนใต้ของประเทศไทย อันมีองค์ประกอบด้วย
(ก) บุคคลอิสระ เป็นประธาน และกรรมการ เช่น ศ. เกียติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี และอิหม่ามอะหมัดซิดดิกอับดุลเราะฮฺหมาน
(ข) ตัวแทนของรัฐบาล
(ค) และตัวแทนของขบวนการฯ (อาจจะมารวมอย่างเปิดเผยในภายหลัง)

- การเจราจา โดยใช้วิธีการตั้งโต๊ะเจรจา หรือวิธีการเจรจาผ่านตัวแทน (ตามวิธีการที่๑และ๒) จะเป็นไปได้ยาก แต่การใช้วิธีการ ตั้งคณะกรรมการเพื่อสันติภาพถาวร (ตามวิธีการที่๓) รัฐบาลจะกระทำได้อย่างง่ายดาย และผลดีที่ออกมา ก็จะได้รับการยอมรับจากแก่นนำ และแนวรวมขบวนการฯ อย่างแน่นอน.

ตอนที่ 3. ตกลงในสัญญาว่าด้วยการรวมแผ่นดิน เพื่อสันติภาพ Darussalam โดยยึดถือหลักการรวมแผ่นดิน แยกศาสนา (ถูกใจ)

- นี่คือตัวอย่างข้อตกลง "ว่าด้วยการรวมแผ่นดินเพื่อสันติภาพ Darussalam โดยยึดถือหลักการรวมแผ่นดิน แยกศาสนา" อันมีองค์ประกอบด้วย 7 ข้อดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สัญญานี้มีชื่อ "ว่าด้วยการรวมแผ่นดิน เพื่อสันติภาพ Darussalam โดยยึดถือหลักการรวมแผ่นดิน แยกศาสนา"
ข้อ 2. ยกร่างและประกาศใช้ "พ.ร.บ. นครสันติภาพแห่งจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย Darussalam" หรือ พ.ร.บ. ดารุสสะลาม (Darussalam คือ แผ่นดินแห่งสันติภาพ)
ข้อ 3. ประกาศใช้สองภาษา (ไทยและมลายู) พร้อมๆ กัน แต่ภาษาไทยเป็นหลัก
ข้อ 4. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือต้องเป็นผู้ชำนาญในสองภาษา (ไทยและมลายู)
ข้อ 5. มีความเป็นธรรม ในการแต่งตั้งไทยมุสลิมเป็นข้าราชการ ไม่น้อยกว่าจำนวนสัดส่วน ประชากรชาวไทยมุสลิมในพื้นที่
ข้อ 6. ส่งเสริมการศึกษาทางศาสนา ควบคู่กับการศึกษาของรัฐ และสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรม (อิสลาม พุทธ คริสต์ อื่นๆ)
ข้อ 7. มุสลิมมีสิทธิเสรีภาพ ที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม ในทุกๆ ด้าน เช่น ธนาคารอิสลาม ศาลชารีอะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลาม และองค์กรอื่นๆ ตราบใดที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติโดยรวม

ตอนที่ 4. สัตยาบันสันติภาพ (มั่นใจ)

- เพื่อเสริมสร้างความไว้ว่างใจ ความเชื่อ และความมั่นใจให้เพิ่มยิ่งขึ้น โดยเร็วระหว่างชาวไทยมุสลิม กับผู้นำราชอาณาจักรไทย ควรจัดให้ทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมเพื่อการรับรอง และการยอมรับต่อข้อตกลง "ว่าด้วยการรวมแผ่นดิน เพื่อสันติภาพ Darussalam" อันดับแรกที่เราต้องทำให้ได้ดีที่สุด คือ พยายามให้แก่นนำ และแนวรวมขบวนการเพื่อสร้าง Darussalam ในดินแดนปาตอนี (ชายแดนใต้ของประเทศไทย) อย่างเป็นประเทศอิสระนั้น ให้มีการรับรอง และการยอมรับต่อข้อตกลงนี้ อันดับต่อไปก็มีการจัดประชุม สัมมนา ทำความเข้าใจในข้อตกลงนี้ ให้แก่บรรดาผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ปัญญาชน นักการเมือง และบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่ โดยพยายามให้ได้มีการรับรอง และการยอมรับอย่างเปิดเผยต่อข้อตกลงนี้
2. สัตยาบันประชาชนชาวไทยมุสลิม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย Darussalam โดยฝ่ายประชาชนชาวไทยมุสลิมให้สัตยาบันว่า "เราพร้อมที่จะร่วมมือ กับผู้นำราชอาณาจักรไทย Darussalam และหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาประเทศชาติ และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในทุกประการ ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม หรือ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทยมุสลิม" และฝ่ายผู้นำราชอาณาจักรไทย รับสัตยาบันว่า "เราพร้อมที่จะสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทยมุสลิม อย่างทัดเทียมกันกับประชาชนชาวไทยผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ"

ถัดไป

หน้าหลัก

มีนาคม 13, 2013

จำนวนผู้เข้าชม