Custom Search

คำศัพท์ภาษาอาหรับที่พบกันบ่อยๆ ในหนังสือศาสนาหรือที่อื่นๆ กัน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่มุสลิมใหม่ หรือผู้ที่สนใจ (อิสลาม)

1. قاضي - กอฎี คือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม เป็นอย่างดี ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้พิพากษา ตัดสินคดีความประเทศมุสลิม ที่มีการนำเอากฎหมายอิสลาม มาใช้ หรือคดีความ ที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายอิสลาม เช่นเรื่องครอบครัว มรดก เป็นต้น

2. قذف   - ก็อซฺฟ์ คือ การปรักปรำ หรือการใส่ร้าย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้ร้ายหญิงบริสุทธิ์ว่า มีชู้หรือผิดประเวณี

3. كفارة - กัฟฟาเราะฮ    คือ การไถ่โทษ การชดใช้ หรือชดเชย สำหรับความผิด หรือความบกพร่อง บางประการ เช่น การละเมิดประเวณี ขณะถือศีลอด เป็นต้น

4. قيامة - กิยามะฮฺ คือการฟื้นคืนชีพ หรือการเป็นขึ้น จากความตาย โดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อรอรับการพิพากษาความดี ความชั่วที่กระทำไป ระหว่างมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ การฟื้นคืนชีพ จะบังเกิดขึ้นในปรโลก

5. كفر - กุฟฺ คือการปฏิเสธ หรือไม่เชื่อ ในพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ยอมรับศาสนา และวิถีการดำเนินชีวิต ที่พระองค์ทรงประทานให้ สรุปก็คือการปฏิเสธอิสลาม กาฟิรหมายถึง ผู้ปฏิเสธ

6. شريعة - ชะรีอะฮฺ คือครรลองที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน ให้แก่มนุษยชาติ สำหรับดำเนินชีวิตในโลกนี้ มักจะมีผู้แปลว่า กฎหมายอิสลาม

7. شيطان - ชัยฏอน คือ มารร้าย หรือศัตรูของมนุษย์ ที่คอยชักนำ หลอกลวง และโน้มนำมนุษย์ ให้ฝ่าฝืน และปฏิเสธพระบัญญัติ ของพระผู้เป็นเจ้า ภาษาอังกฤษเรียกว่า ซาตาน

8. شرك   - ชิรกฺ หรือชิริก หมายถึงการยอมรับว่า บางสิ่งบางอย่าง มีอำนาจ ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้า หรือมีอำนาจ เสมอเหมือนพระองค์ จนทำให้มนุษย์เราต้องสักการะบูชา หรือให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้น อย่างสูงส่ง เช่น การกราบไหว้รูปปั้น การยึดพระเยซูเป็นพระเจ้า การดูหมอ การเชื่อถือโชคลาง และไสยศาสตร์ รวมทั้งการยึดเอาอารมณ์ต่ำ เป็นใหญ่ ฯลฯ ส่วนใหญ่มีผู้แปลเป็นภาษาไทยว่า การตั้งภาคีต่อพระเจ้า

9. زكاة - ซะกาต คือ ทานบังคับ หมายถึงหลักปฏิบัติ ประการหนึ่ง ที่ศาสนาอิสลาม กำหนดให้ผู้มีรายได้ จำนวนหนึ่ง บริจาคเงินทอง ทรัพย์สินมีค่า ปศุสัตว์ และพืชผัก ให้แก่คนยากจน คนขัดสน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เพื่อนำไปจัดสรร เป็นสวัสดีการ แก่ผู้ยากไร้ ในสังคม หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์

10. زنا - ซินา คือ การละเมิดประเวณี การมีชู้ หรือการร่วมประเวณี ทุกรูปแบบ ที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายอิสลาม ไม่ว่าจะด้วยการยินยอมพร้อมใจ ของทั้งสองฝ่าย ก็ตาม ถือเป็นความผิดบาป ที่สาหัสมาก ในทัศนะของอิสลาม

11. سورة   - ซูเราะฮฺ คือ ส่วนหนึ่งในคัมภีร์อัล-กุรอาน มักจะมีผู้แปลเป็นภาษาไทยว่า บททั้งหมดมีอยู่ 114 บท

12. جماعة - ญะมาอะฮฺ ือ หมายถึง กลุ่ม คณะสมาคม หรือการกระทำ ที่ประกอบด้วยคนหลายคน บางที่ก็มีผู้ใช ้ในความหมายของพรรคการเมือง เช่น ญะมาอะฮฺ สลามมีย์ ในประเทศปากีสถาน ถ้าใช้กับการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การละหมาด หมายถึงการละหมาดร่วมกัน ของคนหลายคน มีผู้หนึ่งทำหน้าที่เป็นอิมาม” (ผู้นำ) และคนที่เหลือเป็นมะอฺมูม (ผู้ทำตาม)

13. جنة - ญันนะฮฺ คือ สวนสวรรค์ หมายถึงสถานที่พำนัก อันถาวร ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทน ให้กับผู้ศรัทธา และผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ ผู้ศรัทธาจะได้สวนสวรรค์ เป็นรางวัล ในปรโลก

14. جاهلية - ญาฮิลียะฮฺ คือ สภาพแห่งความป่าเถื่อน โหดร้าย ความงมงาย อนารยธรรม และการไร้ทางนำ จากพระผู้เป็นเจ้า มักจะมีผู้แปลว่า ความเขลา หรือความงมงาย ถ้าเกี่ยวข้องกับเวลา เช่น ยุค/สมัยญาฮียะฮฺ หมายถึงยุคป่าเถื่อน ก่อนการเผยแผ่ของอิสลาม โดยท่านนบีมุหัมมัด นักปราชญ์อิสลามสมัยใหม่ รวมสมัยปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 20) เป็นสมัยญาฮิลียะฮฺด้วย เพราะสภาพโดยทั่วไป ไม่ต่างไปจากสิ่งที่อุบัติขึ้นก่อนอิสลาม

15. جهاد - ญิฮาด คือการดิ้นรนต่อสู้ ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า หรือการทำสงคราม เพื่อปกปักรักษา อิสลาม และแผ่นดินของอิสลามเอาไว้ นักปราชญ์สมัยใหม่ ขยายการญิฮาดออกไป กินความถึงความพยายามทุกอย่าง เพื่อเชิดชูอิสลาม เช่น การญิฮาดด้วยปากกา การญิฮาดด้วยสื่อสารมวลชน เป็นต้น ท่านนบีมุหัมมัดบอกความว่า การทำสงครามกับจิตใจของตนเองนั้น หนักหนาสาหัสกว่าการทำสงคราม ด้วยอาวุธเสียอีก

16. جن - ญิน คืออรูปประเภทหนึ่ง ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมา จากไฟ ญินเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นญินมีทั้งที่ศรัทธาต่อพระเจ้า และที่ปฏิเสธพระองค์ ญินอาศัยอยู่บนหน้าโลก ตั้งแต่ครั้งก่อน ที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์คนแรก (อาดัม)

17. جلباب - ญิลบา คือเสื้อคลุม สำหรับสตรีสวมใส่ ขณะออกนอกบ้าน เสื้อคลุมชนิดนี้ จะปกปิดทุกสัดส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้า เป็นชุดยาวถึงพื้น ไม่รัดรูป

18. جمعة - ญุมอะฮฺ หรือมักจะเรียกกันว่า ยุมอัตคือ วันที่หก หรือวันศุกร์ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในสัปดาห์ เพราะอิสลามกำหนด ให้มีการชุมนุม ทำละหมาดในเวลาเที่ยงของวันศุกร์ บางประเทศถือเป็นวันหยุดราชการ

19. طلاق - เฏาะลากฺ คือการหย่าร้าง หรือการแยกทางกัน ของสามีและภรรยา เป็นการตัดความสัมพันธ์ ทางการสมรส หรือการยกเลิกสัญญา การแต่งงานนั่นเอง (ดูในหนังสือ)

20. دينار - ดีนารฺ คือ เงินเหรียญของของอาหรับ (ในสมัยโบราณ) เท่ากับทองหนัก ขนาดเมล็ดข้าวบาร์เล่ย์ จำนวน 96 เมล็ด (หนึ่งเมล็ดหนัก 0.0648 กรัม)

21. درهم - ดิรฮัม ือ เหรียญเงินของอาหรับ (ในสมัยโบราณ) ขนาดเล็ก น้ำหนัก และมูลค่าของเหรียญ เงินประเภทนี้ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และประเทศ

22. تقوى - ตักวา คือ ความยำเกรง หรือความเกรงกลัว ต่อพระผู้เป็นเจ้า ตักวา เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

23. توبة - เตาบะฮฺ คือ การสำนึกผิด การกลับเนื้อกลับตัว และขอลุแก่โทษ ต่อพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้ ผู้สำนึกผิด จะต้องไม่หวนกลับไปทำผิดอีก

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน  www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม