สังคมอุดมอบายมุข
ดรรชนีชี้วัดความพ่ายแพ้ของพลังคุณธรรม

โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

"อบายมุข" ถือ เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกสังคม ทุกศาสนาและความเชื่อ ถึงแม้อบายมุขจะควบคู่กับยุคแรกๆ ของการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ แต่ประชาคมโลกในทุกยุคทุกสมัย ต่างเห็นพ้องต้องกัน ในการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคำว่า "อบายมุข "

"อำนาจแห่งอบายมุข" และ "พลังแห่งคุณธรรม" จึงเปรียบเสมือนวงล้อชีวิต ที่มีการแข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบ ของทั้งสองฝ่าย โดยที่สังคมมนุษย์ จะเป็นพลังสำคัญในการกำหนดให้ทั้งสองขั้ว เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หรือประสบชัยชนะ

ยามที่มนุษย์ยึด "สังคมแห่งปัญญาและคุณธรรม" เป็นหลักในการดำรงชีวิต "อำนาจแห่งอบายมุข" ก็จะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ แต่ เมื่อใดที่คุณธรรม เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ให้กับลัทธิวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ศาสนาและจริยธรรม ก็จะเป็นเพียงคาถา ที่มีการกล่าวถึงในเวทีสัมมนาทางวิชาการ หรือเป็นส่วนหนึ่ง ในเนื้อหาของบทเทศนาธรรมเท่านั้นเอง

การที่จะสร้าง "สังคมอุดมคุณธรรม" ไม่ได้หมายความว่าสังคม จะต้องปลอดอบายมุข อย่างหมดจด แต่ทุกองคาพยพในสังคม โดยเฉพาะอำนาจรัฐและกลุ่มชี้นำสังคม จะต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้า ในการรักษา "พลังคุณธรรม" ให้อยู่เบื้องบนของวงล้อชีวิต พร้อมเป็นหน้าที่หลัก ในการขับเคลื่อนสังคมที่มีวินัย และสร้างคุณธรรมของคนในชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจุบัน สังคมเกิด“ภาวะพร่องทางจิตวิญญาณ”ขั้นรุนแรง ลัทธิบูชาวัตถุกำลังซึมซับเข้าไปในวิถีคิดของผู้คน อย่างน่าสะพรึงกลัว ถึงขั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมองสิ่งอบายมุขว่า “เป็นความชั่วร้ายที่จำเป็น” เลยทีเดียว  สิ่งหนึ่งที่ได้กลายเป็น ความชั่วร้ายที่จำเป็นในสังคมปัจจุบัน คือการพนันในทุกรูปแบบแล้วแต่จะเรียกขาน           

สถิติต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน ทั้งใต้ดินหรือบนดิน เป็นงวดหรือเทศกาล เจ้ามือหรือลูกมือ ออนไลน์หรือล้อมวง อาชญากรรมหรือความโหดร้าย 2 ตัวหรือ 3 ตัว รายได้หรือความสูญเสีย หรือแม้กระทั่งจำนวนผู้คน ที่พึ่งพาอาศัยการพนัน ในการเลี้ยงชีพ ล้วนแล้วแต่สะท้อนภาพแห่งความล้มเหลว ของระบบคุณธรรม และความพ่ายแพ้ของพลังศาสนา ในการที่จะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชน  ในบางช่วงเวลาของบางสังคม แม้แต่อำนาจรัฐและพลังศาสนา ยังต้องยอมศิโรราบต่อกระแสความต้องการของอิทธิพล แห่งตัณหาและอารมณ์ที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์

อิสลาม ถือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่างก็พึงได้รับส่วนแบ่งของบาปอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้นว่า ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ร่างกฎหมาย ผู้สนับสนุน ผู้ประกอบธุรกิจ เสมียนและเจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งผู้พึ่งพาอาศัยในการเลี้ยงชีพ ตลอดจนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับอบายมุข ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ก่ออาชญากรรม ที่ต้องได้รับผลบาปจากอัลลอฮฺ โดยไม่มีการยกเว้น คำสั่งห้ามในอิสลาม จึงเป็นคำสั่งห้ามที่ครบวงจร และครอบคลุมตั้งแต่ต้นเหตุ กลางเหตุและปลายเหตุ ทุกบทบัญญัติที่เป็นคำสั่งห้ามของอิสลาม ล้วนแล้วแต่เป็นการป้องกันภัย ที่จะสร้างความหายนะแก่ชีวิตมนุษย์ ทั้งโลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺ (โลกหน้า)

สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามในอิสลาม และถือเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพของเหล่าชัยฏอน (มารร้าย) ที่สามารถสร้างความวุ่นวายในสังคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ก็คือ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันโดยเด็ดขาด

มุสลิมผู้ทรงคุณธรรม จึงไม่อาจหาญฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ ด้วยการร่าง พ.ร.บ.การพนัน ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเด็ดขาด เช่นเดียวกัน มนุษย์ที่มีสติและเรืองปัญญา จะไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการออกกฎหมาย ที่สร้างความชอบธรรมในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของทุกศาสนาอย่างแน่นอน

ทางออกของวิกฤตนี้

1. รัฐบาลต้องปลูกฝังสามัญสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำนโยบาย "คุณธรรมนำการเมือง" มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และให้ถือว่ารัฐบาลเป็นเบ้าหลอมขนาดใหญ่ ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชน ให้ยึดมั่นในคุณธรรม ยับยั้งและปราบปรามสิ่งอบายมุขทั้งปวง

2. รัฐบาลควรตระหนักและให้ความสำคัญ ในการสร้างทัศนคติแก่สังคม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ในการแยกแยะระหว่างสิ่งถูกกฎหมาย แต่ผิดศีลธรรม โดยที่อำนาจรัฐควรมีบทบาท ในฐานะเป็นฝ่ายที่ค้ำชูหลักศาสนาที่บริสุทธิ์ และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

3. รัฐบาล ควรตระหนักและให้ความสำคัญ กับความสุขมวลรวมของชาติ (Gross National Happines - GNH) มากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ (Gross National Product - GNP) และให้ถือว่าการหารายได้จากเงินบาป เป็นการสร้างความหายนะ เป็นการตอกย้ำบทสรุปการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ที่มีสภาพ รวยกระจุก จนกระจาย อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ถึงแม้รายได้จากการพนัน มีมากมายมหาศาล แต่ความสูญเสียที่เกิดจากการพนัน ก็มีมากมายมหาศาลไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสูญเสียทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ไม่สามารถประเมิน เป็นตัวเลขได้เลย

4. รัฐบาล ควรมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคง ในการปราบปรามอบายมุขที่ครบวงจร หลีกเลี่ยงกับการใช้นโยบาย ลูบหน้าปะจมูก หรือ มือถือสากปากถือศีล รัฐบาลควรไม่วิตกกังวล กับผลประโยชน์ของความชั่วร้าย ที่มักใช้เป็นข้ออ้างของเหล่ามิจฉาบัณฑิตทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขของผู้คนที่พึ่งพาอาศัยการพนันในการเลี้ยงชีพ ซึ่งรัฐบาลควรหามาตรการอื่นๆ อีกมากมาย ที่มิให้ผู้คนที่น่าสงสารเหล่านั้น ต้องจมปลักฝากชีวิตกับเงินบาป และรายได้อกุศล หาไม่แล้ว รัฐบาลอาจต้องมีภาระในการร่างกฎหมาย เพื่อรองรับความถูกต้องของอบายมุขต่างๆ ที่กำลังระบาดอยู่ในทุกวงการของสังคมปัจจุบัน

5. ประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันทางสังคมทุกแขนง ควรต้องลุกขึ้นเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐบาลในการรณรงค์ ลด ละ เลิก สิ่ง อบายมุขทุกประเภท โดยไม่จำกัดเพศ วัย ระยะเวลา สถานที่ ฐานะทางสังคมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีการยกเว้นให้กระทำอบายมุข พร้อมแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมาย เพื่อสร้างความชอบธรรม แก่ อบายมุข โดยสันติวิธี

ขอขอบคุณ และขอให้กำลังใจแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ที่ยังมีสามัญสำนึกใฝ่คุณธรรม มีความห่วงใย และวิตกกังวล ต่อลูกหลานที่เป็นทั้งปัจจุบัน และอนาคตของบ้านเมือง ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของความไม่รับผิดชอบ และความเห็นแก่ได้ของผู้คน เพียงส่วนน้อย

การที่ประชาชนปลอดภัยจากการถูกมอมเมา โดยเฉพาะจากภาครัฐ การสร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรมของคนในชาติ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ ให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา และความเชื่อถือ เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวิถีชีวิต ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง หาไม่แล้วสังคมจะอุดมด้วยอบายมุข วิถีแห่งศาสนาก็จะสูญหายไปในสังคมมนุษย์เป็นแน่แท้

สถาบัน อัสสลาม

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม