ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ

อธิบายถึงภาพรวมของกระบวนการ ที่จะให้ได้มาซึ่งฮัจญ์มับรูร อันเป็นความหวังของบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน ซึ่งนอกจาก จะมีผลตอบแทนเป็นสรวงสวรรค์ ในวันอาคิเราะฮฺแล้ว กระบวนการแห่งฮัจญ์มับรูร ที่มีพื้นฐานอยู่บนคำสอนของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺ ยังเป็นภาพรวมแห่งสันติภาพ อันเป็นสาระที่สำคัญยิ่งในศาสนาอิสลาม

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

«وَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»

ความว่า และสิทธิของอัลลอฮฺ ที่มีเหนือมนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติลลาฮฺ (บ้านของอัลลอฮฺ) สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางได้ (อาล อิมรอน 97)

ฮัจญ์ เป็นหลักศาสนบัญญัติในอิสลามประการที่ห้า ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิต โดยมีเงื่อนไขอยู่ที่มีความสามารถทั้งสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินเงินทอง และความปลอดภัยในการเดินทาง 

ฮัจญ์จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ ที่สามารถรวบรวมประชากรโลก ที่ก้าวพ้นพรมแดนทางเผ่าพันธุ์ ชั้นวรรณะ วัฒนธรรมและประเทศชาติ สู่การหลอมรวมพลโลก ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้งด้านความตั้งใจ และวัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการ สถานที่และแหล่งปฏิบัติ แม้กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์นอกกาย ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยหัวใจที่นอบน้อม และยอมศิโรราบ ต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงบริหารจัดการสากลจักรวาล

ปรากฎการณ์อันน่ามหัศจรรย์ของประชากรโลกนี้ มิเพียงแต่แสดงถึง ความเป็นสากลจักรวาลของสาสน์อิสลามเท่านั้น หากยังเป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิตมุสลิม ที่มีความผูกพัน และตอบรับการเชิญชวนของอัลลอฮฺ ด้วยหัวใจที่สำรวม อากัปกิริยาที่อ่อนน้อม จรรยามารยาทอันสูงส่ง และการมีปฏิสัมพันธ์อันดี ทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อมรอบข้าง และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

กล่าวได้ว่า ฮัจญ์คือการปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ที่มีเจตนารมณ์ในการฝึกอบรม และหล่อหลอมพลโลก ให้ซึมซาบองค์รวมสาสน์อิสลาม ที่มุ่งให้มุสลิมเป็นทูตสันถวไมตรี และสันติภาพระดับสากล ผู้ยึดมั่นในศาสนาแห่งความกรุณาปรานี อย่างแท้จริง

ด้วยเหตุดังกล่าว อิสลามจึงให้ความสำคัญกับฮัจญ์มับรูรฺ อันหมายถึงฮัจญ์ที่รังสรรค์ความดีงาม ที่ไม่ผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และเป็นที่ยอมรับของพระองค์ ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนา ของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ ทุกคน เพราะศรัทธามั่น ต่อคำพูดของนบีมูฮัมมัด ที่กล่าวไว้ ความว่า  ไม่มีผลตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจญ์มับรูรฺ เว้นแต่สรวงสวรรค์เท่านั้น" (หะดีษรายงาน โดยอัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

เจตนารมณ์ของอิสลามอันยิ่งใหญ่นี้ จะไม่สามารถเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติได้ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ จะประกอบพิธีฮัจญ์มับรูรฺที่ประกอบด้วยพื้นฐานหลัก 2 ประการ เงื่อนไข 2 ประการ และวิถีทัศน์ 3 ประการ สรุปได้ดังนี้

หนึ่ง พื้นฐานหลัก 2 ประการ ได้แก่

1.1 มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค์ ดังอัลกุรอานกล่าวไว้ว่า

«وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله»

ความว่า และพวกเจ้าทั้งหลาย จงให้สมบูรณ์ ซึ่งการทำฮัจญ์ และการทำอุมเราะฮฺ เพื่ออัลลอฮฺเถิด (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 196)

1.2 ประกอบพิธีฮัจญ์ โดยยึดจริยวัตรของนบีมูฮัมมัด เป็นต้นแบบ โดยไม่มีการอุตริ หรือเพิ่มเติมเสริมแต่ง ในทุกกระบวนการของการประกอบพิธีฮัจญ์ใดๆ ทั้งสิ้น ตามคำอธิบาย และคำชี้แจงของนักวิชาการมุสลิม (อุละมาอ์) ที่ได้รับการยอมรับ ดังหะดีษกล่าวไว้ความว่า  “ท่านทั้งหลาย จงรับต้นแบบการประกอบพิธีฮัจญ์ จากฉันเถิด (รายงานโดยมุสลิม 1297)

บนพื้นฐานหลัก ทั้งสองประการนี้ จึงเป็นเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี

สอง เงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่

1 ละเว้นและหลีกเลี่ยงข้อห้าม 3 ประการ คือ

1.1 ห้ามมิให้มีการสมสู่หรือมีพฤติกรรมที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

การห้ามมิให้มีการสมสู่ หรือมีพฤติกรรม ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศนั้น ยังรวมถึงการใช้วาจาเสียดสีกระเซ้าเย้าแหย่ การล่วงละเมิดทางเพศ แม้เพียงโดยสายตา มุสลิมไม่ได้รับอนุญาตกระทำการดังกล่าว แม้ต่อภรรยาของตนเอง ตราบใดที่อยู่ระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์

การชุมนุมของผู้คน ที่มีการปะปนระหว่างชายหญิง หรือคู่สามีภรรยาตามเทศกาลต่างๆ ของมนุษยชาติ ไม่ว่ามหกรรมกีฬาระดับสากล การอบรมสัมมนานานาชาติ หรือแม้กระทั่ง การรวมชุมนุมในนามของเทศกาลแห่งศาสนา ประการหนึ่ง ที่มีการเตรียมการอย่างใหญ่โตมโหฬาร คือการอำนวยความสะดวก ในการสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมทางเพศ ให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่สำหรับมุสลิมที่กำลังประกอบพิธีฮัจญ์แล้ว เขามิหาญกล้ากระทำการยั่วยุอารมณ์ทางเพศ ฝ่ายตรงกันข้าม แม้ต่อภรรยา หรือสามีของตนเอง และถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นเชื้อไวรัสที่ทำลายผลบุญของการประกอบพิธีฮัจญ์เลยทีเดียว

1.2 ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดโดยรวม

การกระทำที่ล่วงละเมิด หมายรวมถึงการกระทำบาปทั้งหลาย ทั้งที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นการเฉพาะ เช่น การล่าสัตว์ตัดชีวิต ตัดหรือเด็ดกิ่งไม้ ตัดเล็บ โกนผม การใช้น้ำหอมและอื่นๆ หรือการฝ่าฝืนข้อห้ามสำหรับมุสลิมทั่วไป ทั้งที่เป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ ชั่วคราวหรือต่อเนื่อง หรือ แม้กระทั่งการตั้งใจ ที่จะกระทำบาปในช่วงพิธีฮัจญ์ หรือในแผ่นดินหะรอม (มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ) อิสลามยังถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ ที่สมควรได้รับโทษอันแสนสาหัส จากอัลลอฮฺเลยทีเดียว

มุสลิมจะละเลิกสิ่งอบายมุขดังกล่าว เพียงเพื่อแสดงความเป็นบ่าวผู้จงรักภักดี และแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺเท่านั้น

1.3 ห้ามมิให้มีการทะเลาะวิวาทกัน

การห้ามมิให้มีการทะเลาะวิวาทในที่นี้ ครอบคลุมความหมาย 2 ประการคือ

1) การโต้เถียงในเรื่องหลักการของฮัจญ์ ประวัติความเป็นมา ด้านศาสนบัญญัติ ซึ่งถือเป็นความชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นข้อพิพาทโต้แย้ง โดยใช่เหตุเลย และ

2) การโต้เถียงช่วงก่อน ระหว่างหรือหลังจากการประกอบพิธีฮัจญ์

ทั้งนี้ เนื่องจากฮัจญ์ เป็นที่รวมของผลประโยชน์อันมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่มีผู้คนจำนวนมากมาย ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามา ณ สถานที่ และวันเวลาที่จำกัด ซึ่งหากไม่มีการเรียนรู้การลดทิฐิของตนเอง การให้อภัย การให้เกียรติ และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ฉันท์พี่น้องกันแล้ว ความขัดแย้งที่อาจบานปลายลุกลามขั้นทะเลาะวิวาท ก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การทะเลาะวิวาท ณ ที่นี้คือการใช้วาจาโต้เถียงกัน แม้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ตาม ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จึงเป็นบุคลิกที่ถูกประดับประดาด้วยคุณลักษณะของการอ่อน น้อมถ่อมตน ใจสำรวม สงวนคำพูด มีสติ  รู้จักระงับอารมณ์โกรธ และให้อภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม