ท่าน ... จงเป็นดั่งกุญแจไขสู่ความดีงาม

จากท่านอะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

«إن من الناس مفاتيحُ للخير مغاليقُ للشر, وإن من الناس مفاتيحُ للشر مغاليقُ للخير، فطُوبَى لمن جعل الله مفاتيحَ الخير على يديه, وويلٌ لمن جعل الله مفاتيحَ الشر على يديه»

ความว่าแท้จริงในหมู่มนุษย์นั้น จะมีผู้ที่เป็นกุญแจไขสู่ความดีงาม และปิดกั้นสิ่งที่ชั่วร้าย และในหมู่มนุษย์นั้น ก็จะมีผู้ที่เป็นกุญแจไขสู่ความชั่วร้าย และปิดกั้นสิ่งที่ดีงาม ดังนั้น ความดีงาม (หรือผลบุญ หรือสวนสวรรค์) จงประสบแด่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประทาน ให้เขาเป็นกุญแจไขสู่ความดีงาม และความพินาศ จงประสบแด่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงทำ ให้เขาเป็นกุญแจไขสู่ความชั่วร้าย(บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลขหะดีษ 237 ชัยคฺอัล-อัลบานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “เป็นหะดีษหะสัน” ในหนังสือ  “เศาะหีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ หมายเลข 194”) 

สำหรับผู้ใดปรารถนาที่จะให้ตัวของเขา เป็นดั่งกุญแจไขสู่ความดีงาม และปิดกั้น สิ่งที่ชั่วร้าย และเป็นกลุ่มชน ที่ได้รับความดีงาม ด้วยกับสวนสวรรค์นั้น ก็พึงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ในคำพูดและการกระทำต่างๆ ของเขา เพราะมันคือรากฐานแห่งความดีงาม และเป็นบ่อเกิดแห่งความคุณงามความดีทั้งหลาย

2.  หมั่นวิงวอนขอดุอาอ์ ให้อัลลอฮฺทรงประทานสิ่งดังกล่าว โดยแน่แท้การวิงวอนขอดุอาอ์นั้น เป็นกุญแจไขสู่ความดีงามทั้งหลาย และ อัลลอฮฺมิทรงปฏิเสธการวิงวอนร้องขอ จากบ่าวของพระองค์อย่างแน่นอน และพระองค์ไม่ทรงทำให้ผู้ศรัทธานั้น ผิดหวังจากการเรียกร้องของเขาด้วย เช่นกัน

3. มุ่งมั่นในการแสวงหา และกอบโกย ในศาสตร์ด้านต่างๆ เพราะความรู้นั้น จะเป็นสิ่งนำพาสู่คุณงามความดี และความมีเกียรติ และสามารถที่จะยับยั้งความโสมม และสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายได้

4. มีความขะมักเขม้นในการทำอิบาดะฮฺ (ประกอบศาสนกิจ) ต่ออัลลอฮฺ โดยเฉพาะศาสนกิจที่เป็นข้อบังคับ (ฟัรฎู) อย่างเช่นการละหมาด เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สามารถยับยั้ง จากสิ่งโสมม และสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ได้

5. ปลูกฝังตัวของเรา ด้วยกับจรรยามารยามที่ดีงาม และจงห่างไกล จากจรรยามารยาทที่ไร้ซึ่งแก่นสาร และที่ไม่ดีงาม

6. คบหาสมาคมกับคนดี และทำตัวให้อยู่ใกล้กับบรรดาคนศอลิหฺ (คนดี) ทั้งหลาย เพราะการอยู่ร่วมกับกลุ่มคนเหล่านั้น ย่อมจะทำให้ได้รับการดูแล จากเหล่ามลาอิกะฮฺ และได้รับความเมตตา (จากอัลลอฮฺ) และพึงระวังจากการเข้าร่วมคบหาสมาคม กับคนที่ไม่ดีทั้งหลาย เพราะมันจะนำพา ไปสู่การคล้อยตามชัยฏอนมารร้ายได้

7.  หมั่นให้ข้อตักเตือนแก่ผู้คนทั้งหลาย ในการใช้ชีวิตของพวกเขา ในการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา ด้วยกับการขยันทำความดี และผินหลังให้กับสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย

8. พึงรำลึกถึงวันที่ถูกสัญญานั่น คือ วันที่จะต้องยืนอยู่หน้าพระพักตร์ ของพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก เป็นวันที่ผลตอบแทนแห่งความดีงามนั้น จะถูกประทานให้แด่ผู้ทีมีคุณธรรมทั้งหลาย และเป็นวันที่ผลตอบแทนอันเลวร้ายนั้น จะถูกลงโทษยังเหล่าทรชนทั้งหลาย

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (الزلزلة : 7-8 )

ความว่าดังนั้น ผู้ใดกระทำความดี หนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน ส่วนผู้ใดกระทำความชั่ว หนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน (สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ : 7-8)

9. และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น คือ คนๆ หนึ่งนั้น ต้องมีความปรารถนาในความดีงาม และ ต้องได้รับประโยชน์จากความดีงามนั้น การที่คนๆ หนึ่งจะได้รับประโยชน์นั้น ก็ต่อเมื่อเขาต้องปรารถนา ที่จะให้ความดีงามนั้น ได้ปรากฏขึ้นมาเสียก่อน โดยที่เขาต้องมีเจตนาที่จะบากบั่น และมีความตั้งใจอันแน่วแน่ พร้อมทั้ง ต้องวิงวอนร้องขอความช่วยเหลือ จากอัลลอฮฺ ในเรื่องดังกล่าว และให้พระองค์ทรงประทานปัจจัยต่างๆ ที่จะได้มาซึ่งสิ่งนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น –และด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ- เขาก็ได้จะเป็นผู้ที่เป็นกุญแจไขสู่ความดีงาม และปิดกั้นสิ่งที่ชั่วร้าย อย่างแน่นอน

โดยแน่แท้ พระองค์อัลลอฮฺนั้น จะทรงให้ความช่วยเหลือ แก่บ่าวของพระองค์ และพระองค์จะทรงให้ปรากฏ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ด้วยกับสัจธรรม และพระองค์นั้น คือผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ที่ทำให้สิ่งๆ หนึ่ง ได้ปรากฏขึ้นมา

ผู้เขียน : อับดุลร็อซซาก บิน อับดุลมุหฺสีน อัลอับบาด อัลบัดรฺ
ผู้แปล : แวมูฮัมหมัดซอบรี แวยะโก๊ะ

Islam House

อิสลามกับการมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก

นิพล  แสงศรี

หลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์เกือบทั่วโลก ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจมากมาย  เช่น  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากร  กรรมสิทธิ์  ปัจจัยการการผลิต  การสะสมกักตุนความมั่งคั่ง  การผูกขาดด้านการค้า  การแทรกแซงของผู้มีอำนาจ และนายทุน  การตกงาน  การแบ่งชนชั้น  ขูดรีดด้วยระบบดอกเบี้ย  และอื่นๆ อีกมากมาย จนก่อให้เกิดแนวคิดต่างๆ ตามมา เพื่อนำทฤษฏีมาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายครั้ง เช่น  ยุคก่อนนครรัฐกรีก มีการจำกัดสิทธิ และการถือครองที่ดิน หรือทรัพย์สินมาใช้ จนทำให้ระบบเศรษฐกิจ และชีวิตความอยู่เป็นทั่วไปดีขึ้น  แต่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จากการผลิตเแบบพอเพียง เป็นการผลิต เพื่อการธุรกิจการค้า ผลประโยชน์และกำไร 

เช่นเดียวกับการนำกฎหมายของโซล็อน มาใช้ เช่น ห้ามยึดลูกหนี้ ที่ไม่มีเงินชำระหนี้ มาเป็นทาส ใครมีทาสให้ปลดปล่อย  แต่ไม่มีการบัญญัติห้ามเรื่องดอกเบี้ย จึงทำสังคมเต็มไปด้วยระบบดอกเบี้ย และหนี้สิน  จนเกิดการเรียกร้องให้สภาประชาชน จำกัดสิทธิในการถือครองที่ดิน และทรัพย์สินทั่วไป

หลังจากจักรวรรดิโรมมันล่มสลาย สังคมยุคกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงาน และควบคุม ของคณะบาทหลวง และมีการนำกฎหมายเทวะมาใช้  เช่น ห้ามการขูดรีดด้วยดอกเบี้ย  ห้ามสะสมความมั่งคั่ง  ห้ามขายสินค้าเกินราคา  ห้ามกักตุนสินค้า  หรือขึ้น และลดราคาสินค้า เพื่อขายตัดหน้าคนอื่น  มีการจำกัดการถือครองทรัพย์สินของเอกชน  มีการนำราคาที่ยุติธรรม มาควบคุมการค้า เป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของอัตราดอกเบี้ย  การผูกขาดของพวกนายทุน และพวกพ่อค้าได้  

จนกระทั่งความคิดแบบพาณิชย์นิยม เริ่มก่อตัวขึ้นในยุโรปตะวันตก ราวศตวรรษที่  15  โครงสร้างเศรษฐกิจของยุคกลาง เปลี่ยนไป เกิดการเปลี่ยนถ่ายจากสังคมศักดินา สู่สังคมพาณิชย์นิยม แนวคิดพาณิชย์นิยม ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่  18  จึงเริ่มเสื่อมความนิยมลง เนื่องจากบรรดานักเศรษฐศาสตร์ไม่เชื่อว่า  ทองคำ  จะเป็นฐานแห่งความมั่งคั่ง  แต่ให้เน้นการผลิต มากกว่าการค้า เพราะการผลิตจะทำให้เกิดการกินดีอยู่ดี  ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีการนำแนวคิดธรรมชาตินิยม มาใช้ โดยเชื่อว่า  ทุกสิ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือสังคมมนุษย์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ  ดังนั้น การปกครองที่จะทำให้เกิดผลดี และเกิดแก่ประเทศชาติ จะต้องยึดกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็นที่ตั้ง และที่ดินเท่านั้น เป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่ง  แนวคิดอยู่ได้ไม่นานก็จบลง 

ช่วงศตวรรษที่  17-18  เป็นช่วงที่ปรัชญาทางเศรษฐกิจ จะเน้นความก้าวหน้า  โดยมองจริยธรรมทางธุรกิจว่า เป็นสิ่งงมงาย จนเกิดแยกระบบเศรษฐกิจ ออกจากศีลธรรม และจริธรรมทางศาสนา  และเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิเสรีนิยม หรือลัทธิทุนนิยม โดยเปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันกันในตลาดการค้า อย่างเสรี  และปล่อยให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวไปเรื่อยๆ  จนเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในต้นศตวรรษที่  18 กิจการอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเกิดการอพยพของคนงาน จากชนบทเข้าสู่ ตัวเมือง  จนทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน  การเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง  และความแตกต่าง ของชนชั้นที่ครอบครองทรัพย์สิน  โดยแนวคิด ของลัทธิเสรีนิยม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ได้  และแนวคิดแบบสังคมนิยม จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ชาวตะวันตก พยายามคิดค้นทฤษฏีต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้องการในดินแดนของตน แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก  เนื่องจากแนวคิดต่างๆ ล้วนเกิดจากมนุษย์ด้วยกัน  ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด  ความบกพร่อง  การลองผิดลองถูก   การคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคต ที่ไม่ถูกต้อง  อีกทั้งยังแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ของตน  พวกพ้องและดินแดน  นอกเหนือ จากการแยกระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ ออกจากภาคศีลธรรมและจริยธรรม   จนเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้ประเทศกลุ่มยุโรป ตกอยู่ในยุคมืดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1000-1500 ซึ่งตรงกับยุคราชวงศ์อับบาซียะฮฺ   (ราวศตวรรษที่  12)  เป็นยุคอารยธรรมอิสลามในสเปน และปาเลสไตน์ กำลังรุ่งเรือง  ชาวยุโรป ได้นำอารยธรรมอิสลาม เข้ามาใช้ประยุกต์ แก้ไขปัญหาของพวกเขา โดยผ่านวิชาการแขนงต่างๆ ภาษาอาหรับถูกแปลเป็นภาษาลาติน  ทั้งแนวคิด แนวทาง  มุมมอง  และปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์

อันที่จริงขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตก กำลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขเศรษฐกิจ ที่ก่อขึ้น  เรากลับพบความพยายามในการแก้ไขเศรษฐกิจดังกล่าว มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่  7  แล้ว   นักเศรษฐกิจอิสลามหลายท่าน ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจโดยตรง    เช่น  หนังสือ  al-Kharraj  เขียนโดย  อะบูยูซุฟ  เสียชีวิตในปี ค.ศ. 762,   หนังสือ  al-Kharraj  ของ ยะฮฺยา  อาดัม เสียชีวิตในปี ค.ศ.  774  และหนังสือ  al- Iqtisab Fi al-Rizq  ของ มุฮัมมัด  อัชชัยบานีย์  เสียชีวิตในปี ค.ศ.  815  โดยมีเนื้อหาคลุมถึงการดำเนินธุรกิจ และการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประเด็นข้อห้ามเรื่องดอกเบี้ย  การเก็บกักตุนสินค้า  ทรัพย์สิน  ทรัพยากร   การกำหนดราคา  การลงทุน  การบริหารจัดการด้านการตลาด  และอื่นๆมากมาย  โดยนักนิติศาสตร์อิสลาม  (al-Fuqaha) พยายามศึกษา และหาข้อยุติ หรือข้อชี้ขาดในปัญหาเศรษฐกิจ  โดยอาศัยการชี้นำจากอัลกุรอาน  อันสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด และหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอิสลาม

/www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม