เจาะตลาด"ฮาลาล"โลก สู่บันไดดับ"ไฟใต้"

นางศริกานต์ พลมณี เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ลำดับขั้นตอนดำเนินงานและวัตถุประสงค์สำคัญ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ กรุงไคโร ครั้งนี้ว่า เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดทำโครงการ Flagship ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม ประกอบกับเวลานี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วนของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้มีการระดมความเห็นกันว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของแนวความคิดให้ทุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่กำลังศึกษา ณ กรุงไคโร ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "การขยายตลาดอาหารฮาลาล" เมื่อปีที่ผ่านมา

กระทั่งมาถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลขนาดเล็กได้ในระยะเริ่มต้นนี้ ถือเป็นการให้ทางเลือกใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาไทยมุสลิม

หน้าหลักจำนวนผู้เข้าชม