Custom Search

ประเด็นที่เจ็ด

        เกี่ยวกับการเมือง        

อัลกุรอานได้แจกแจงพื้นฐานที่มา ได้ชี้แนะแนวทาง และได้ให้ความกระจ่าง เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไว้ นั่นคือ การเมืองมาจากคำว่า ساس يسوس سياسة  คือ การปกครอง การบริหารจัดการ การควบคุมดูแล  ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ภายนอก และ ภายใน 

 สำหรับภายนอกนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานสองประการ คือ 
                                                                                                
1. การเตรียมสรรพกำลังไว้ให้พร้อม เพื่อกดดัน และปราบปรามศัตรู

ดังที่อัลลอฮ์   ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับการนี้ ว่า "และพวกเจ้าจงจัดเตรียมกำลังไว้ สำหรับป้องกัน เท่าที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ เพื่อเป็นการสร้างความหวาดหวั่น ให้กับศัตรูของอัลลอฮ์ และศัตรูของพวกเจ้า และพวกอื่นๆอีก ซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา แต่อัลลอฮ์ทรงรู้จักพวกเขาดี..."   (อัลอันฟาล : 60)

2.  กองกำลังนั้นต้องเป็นเอกภาพ สมบูรณ์แข็งแกร่ง
 
ดังที่อัลลอฮ์    ทรงตรัสว่า "และพวกเจ้าจงยึดสายเชือก (ศาสนา) ของอัลลอฮ์ ไว้ให้มั่น โดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมด  และจงอย่าแตกแยกกัน..."   (อาละอิมรอน : 103)
 
และอัลลอฮ์   ตรัสว่า “และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์ และเราะซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน เพราะจะทำให้พวกเจ้าย่อท้อ และทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้า หมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย" (อัลอันฟาล : 46)  

อัลกุรอานยังได้แจ้งให้ปฏิบัติตามสนธิสัญญาการพักรบ หรือสันติภาพ  การยกเลิกสัญญาเมื่อจำเป็น ดังดำรัสของอัลลอฮ์   ที่ว่า  "...ดังนั้น จงปฏิบัติตามสัญญา ที่ให้ไว้กับพวกเขา จนถึงเวลาของพวกเขาเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย"   (อัตเตาบะฮ์ : 4) 

และพระองค์ตรัสว่า "...ดังนั้น ตราบใดที่พวกเขา เที่ยงธรรมต่อพวกเจ้า ก็จงเที่ยงธรรม ต่อพวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง"    (อัตเตาบะฮ์ : 7)

และพระองค์ตรัสว่า "และหากเจ้าเกรงว่า จะมีการทุจริตผิดสัญญา จากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ก็จงบอกยกเลิก และส่งสัญญานั้น กลับคืนพวกเขาไป โดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียม แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต"  (อัลอันฟาล : 58) 

อัลลอฮ์   ตรัสว่า   “และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์ และศาสนทูตของพระองค์ แก่ประชาชนทั้งหลาย ในวันฮัจญ์อันยิ่งใหญ่ว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงพ้นข้อผูกพันธ์ กับบรรดามุชริกีน และศาสนทูตของพระองค์ ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วย...” (อัตเตาบะฮ์ : 3)

และพระองค์ยังทรงเตือน ให้ระวังอุบายเล่ห์เหลี่ยม และการฉวยโอกาส ของพวกนั้น  ดังนั้น พระองค์ทรงตรัสว่า "โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  พวกเจ้าจงยึดถือไว้ ซึ่งความระมัดระวัง แล้วจงออกไปเป็นกลุ่มๆ หรือออกไป โดยรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน”   (อันนิซาอ์ : 71)      

และพระองค์ตรัสว่า  "...และจงยึดถือไว้ ซึ่งความระมัดระวังของพวกเขา และจงระมัดระวังอาวุธของพวกเขา บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น หากพวกเจ้าละเลย ต่ออาวุธของพวกเจ้า และสัมภาระของพวกเจ้าแล้ว พวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้า อย่างรวดเร็ว "   (อันนิซาอ์ : 102)

และอายะฮ์ในทำนองนี้ ยังมีอีกมากมาย   

สำหรับการเมืองภายในนั้น ปัญหาขึ้นอยู่กับ ความสงบปลอดภัยภายในสังคม การขจัดความอธรรม และการคืนสิทธิ์ ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ เป็นสำคัญ โดยตั้งอยู่บนประเด็นหลัก  ที่สำคัญ  6 ประการดังต่อไปนี้

1. ศาสนา : มีบัญญัติให้รักษาศาสนา ไว้ด้วยชีวิต ด้วยเหตุนี้ท่านเราะซูล     จึงกล่าวว่า "ผู้ใดที่เปลี่ยนศาสนา (อิสลาม) ของเขา ก็จงประหารเขาเสีย" บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ เล่มที่ 12 ฮะดีษเลขที่ 238 รายงานจากท่านอิบนุ อับบ๊าส รอฏิยัลลอฮุอันฮุ

 ดังกล่าว เป็นการป้องปรามอย่างหนัก  ต่อการเปลี่ยนศาสนา  และการทำให้ศาสนาอิสลาม หายไปจากเขา

2. ชีวิต : อัลลอฮ์   ทรงบัญญัติไว้ ในอัลกุรอาน ให้มีการ "กิศ๊อศ" ประหารชีวิตผู้ที่ฆ่าผู้อื่น ให้ตายตกตามกันไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาชีวิต ของผู้อื่นเอาไว้
 
ดังดำรัสของพระองค์ ที่ว่า "และในการประหารชีวิตฆาตกร ให้ตายตกตามกันไปนั้น คือการรักษาไว้ ซึ่งชีวิตสำหรับพวกเจ้า..."  (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 179)

 และอัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า  “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย การประหารฆาตกร ให้ตายตกตามกันนั้น ในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตายนั้น ได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว...”    (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 178)                

 อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า  “…และผู้ใดถูกฆ่าอย่างอยุติธรรม ดังนั้น เราได้ให้อำนาจ กำหนดสิทธิ์ แก่ทายาทของผู้ตาย (ผู้ปกครองของเขา) ให้มีอำนาจ ที่จะทวงสิทธิ์ได้...” (อัลอิสรออ์ : 33)

3.สติปัญญา: อัลลอฮ์   ทรงประทาน อัลกุรอานมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งสติปัญญา   ดังที่อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า  "ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ที่จริงสุรา การพนัน แท่นหิน สำหรับเชือดบูชายันต์ และการเสี่ยงติ้ว นั้น เป็นสิ่งโสมม อันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้น พวกเจ้าจงห่างไกล จากมันเสีย  เพื่อว่าพวกเจ้า จะได้รับความสำเร็จ" (อัลมาอิดะฮ์ : 90)

และในฮะดีษที่ว่า "สิ่งมึนเมาทุกชนิด เป็นที่ต้องห้าม (ฮะรอม)  สิ่งที่จำนวนมากของมัน ทำให้มึนเมา จำนวนน้อยของมัน ก็ย่อมเป็นที่ต้องห้าม (ฮะรอม) ด้วยเช่นกัน" (รายงานโดย อิมามอะห์มัด เล่มที่ 2 ฮะดีษ เลขที่ 91 อัล บัยฮะกีย์ เล่มที่ 8 ฮะดีษ เลขที่ 296)  

และเพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งสติปัญญา จึงมีบัญญัติให้เฆี่ยนผู้ที่ดื่มสุรา

4. เชื้อสาย : เพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งเชื้อสายวงศ์ตระกูล อัลลอฮ์   จึงได้ทรงกำหนด บทลงโทษผู้ผิดประเวณี (ทำซินา) ดังดำรัสของพระองค์ ที่ว่า "หญิงที่ผิดประเวณี และชายที่ผิดประเวณี พวกเจ้าจงเฆี่ยน เขาสองคนนั้น  คนละหนึ่งร้อยที ..."  (อันนูร  :  2)

5. เกียรติยศ : เพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี อัลลอฮ์   จึงทรงกำหนดให้มีการเฆี่ยน แปดสิบที แก่ผู้ที่ปล่อยข่าวให้ร้ายผู้อื่น โดยปราศจากความจริง 

ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า "และบรรดาผู้ที่กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ (ว่าทำผิดประเวณี) และพวกเขามิได้นำพยานสี่คน มายืนยัน พวกเจ้าจงลงเฆี่ยนพวกเขา แปดสิบที และพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยาน ของพวกเขา เป็นอันขาด...”  (อันนูร : 4)

6. ทรัพย์สิน : เพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สิน อัลลอฮ์   จึงมีบัญญัติให้มีการตัดมือ ผู้ที่ลักขโมย ดังดำรัสของพระองค์ ที่ว่า "และขโมยที่เป็นชาย และขโมยที่เป็นหญิงนั้น จงตัดมือพวกเขาทั้งสองเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทน ในสิ่งที่เขาทั้งสองได้ก่อกรรมเอาไว้ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษ จากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้น ทรงเดชานุภาพ ทรงปรีชาญาณ"  (อัลมาอิดะฮ์ : 38)
 
ดังนั้น จึงเป็นการอธิบาย ให้เห็นชัดเจนว่า  การดำเนินตามอัลกุรอาน  นั้น เป็นการชี้ให้เห็นถึงแนวทาง และการค้ำประกัน ต่อสังคมโดยรวมว่า สังคมจะพบแต่สิ่งที่ดีงาม    ทั้งภายใน และภายนอก นั่นเอง

 

ย้อนกลับ ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 20, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม