Custom Search

รางวัลที่  2  ของ การประกวดบทความวิชาการ

เรื่อง :" ความพยายามของบรรดาศอฮาบะห์ในการรวบรวม อัลกุรอาน "

 โดย......ญาลีละฮ์ รัตโส

คำนิยามของ อัลกุรอาน

คำนิยามของ อัลกุรอาน ทางด้านภาษา

บรรดานักวิชาการได้เห็นพ้องต้องกันว่า คำว่า อัล กุรอาน เป็นคำนาม ไม่ใช่คำกิริยาหรือคำบุพบท แต่ก็มีการขัดแย้งกันว่า คำว่า อัล กุรอาน นั้นเป็นรากศัพท์หรือเป็นคำที่บ่งบอกถึงลักษณะ ดังนี้

อัลกุรอาน มาจากรากศัพท์ของคำว่า ( ترأ ) มีความหมายเดียวกับคำว่า ( تلا ) ซึ่งแปลว่าการอ่าน หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนจากรากศัพท์ ให้เป็นคำนาม เพื่อที่จะหมายถึงคำพูด ที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัด  ดังที่อัลลอฮ์ ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ ความว่า : " ดังนั้นเมื่อเราอ่าน อัลกุรอาน เจ้าจงติดตามการอ่านนั้น" 1

อัลกุรอาน คือคำที่บ่งบอกถึงลักษณะ ( وصف ) เป็นคำที่ถูกแยกออกมาจากคำว่า ( الق ء ) ซึ่งหมายถึง การรวบรวม ตัวอย่างเช่น "   قرأت الشي ء قر آنا    " หมายถึง ฉันได้รวบรวมสิ่งหนึ่งเอาไว้

ท่านอิบนุลอะษีรได้กล่าวว่า เหตุที่เรียกว่า อัลกุรอาน นั้น เพราะเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ทั้งข้อสั่งใช้และข้อห้าม, คำสัญญา และคำขู่, อายะฮ์ต่างๆและซูเราะห์ต่างๆ 2

คำนิยามของ อัลกุรอาน ทางด้านวิชาการ

อัลกุรอาน คือ “ คำพูดของอัลลอฮ์ ที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัด  ถ้อย คำของ อัลกุรอานเป็นที่น่าอัศจรรย์ การอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะฮ์ ที่ถูกบันทึกไว้เป็นเล่ม และถูกถ่ายทอดมายังเราโดยสายรายงานที่ถูกต้องติดต่อกัน3

และอีกความหมายหนึ่งคือ

“คำพูดของอัลลอฮ์  ที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัด  เริ่มต้นด้วย ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ และสิ้นสุดด้วยซูเราะห์อัลนาส“  4

คำอรรถาธิบาย:

อัลกุรอาน : เป็นคำพูดของอัลลอฮ์  ไม่รวมถึงคำพูดของมนุษย์และญิน

ถูกประทานลงมา : ถูกประทานจากอัลลอฮ์  มายังมนุษย์

ให้กับท่านนบีมูฮัมมัด  : ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัด  ซึ่งต่างจากคัมภีร์ อัตเตารอต ซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีมูซา คัมภีร์อินญีล ซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีอีซา และคัมภีร์ซะบูรซึ่งถูกประทานให้ท่านนบีดาวูด

ถ้อยคำของอัลกุรอานเป็นที่น่าอัศจรรย์ : เพราะอัลกุรอาน คือ คำพูดของอัลลอฮ์ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างมาก ซึ่งต่างจาก อัล ฮะดีส (คำพูดของท่าน นบี  ) เพราะคำพูดของท่านนบี เป็นสิ่งที่มาอธิบายอัลกุรอาน และอัลกุรอาน ต่างกับคัมภีร์อื่นๆ ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า เพราะพระองค์อัลลอฮ์ ไม่ได้ท้าทายให้นำมาดั่งเช่น อัลกุรอาน

การอ่านอัลกุรอาน ถือเป็นอิบาดะห์ : ซึ่งต่างจากฮะดีส อัล กุดซีย์ หรือการอ่านอื่นๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์

ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ : สิ่งที่ได้ถูกยกเลิกมาก่อน จากการอ่านหรือการบันทึก ไม่ถือว่าเป็นอัลกุรอาน

ถูกประทานลงมาโดยสายรายงานที่ติดต่อกัน : สิ่งที่ถูกประทานลงมาโดยสายรายงานที่อ่อน หรือไม่ติดต่อกัน ไม่ถือว่าเป็นอัลกุรอาน


1. سورة انق اٍيت: 18
2. نسا انعرب، ص 3563
3.  ص ،ىٌركنا ٌآرقنا تسارذن مخذًنا 21
4.  ي اُهم انعرفا ف عهوو انقرآ ، ص 20

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม