Custom Search

อิสติฮาเฎาะฮฺ (เลือดเสีย)

1. ข้อตัดสินของอิสฏิฮาเฎาะฮฺ อิสติฮาเฎาะฮฺนั้น คือการไหลของเลือด ที่ไม่เป็นปรกติ ในลักษณะที่ออกมา จากเล้นเลือดเส้นหนึ่ง ที่เรียกว่า อัลอาซิล และหญิงที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น เรื่องของนางนั้น มีความสับสน เนื่องจากความคล้ายคลึง ของเลือดเฮด และอิสติฮาเฎาะฮฺ เมื่อเลือดนั้นออกโดยตลอด หรือเกินเวลาแล้ว อันไหนที่นางจะถือเป็นรอบเดือน และอันไหนที่นาง จะถือเป็นอิสติฮาเฎาะฮฺ ซึ่งจะไม่หยุดการถือศีลอด และการละหมาด เพราะว่าหญิงที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น ให้ถือเอาข้อตัดสิน ของพวกผู้หญิงที่สะอาดมาใช้ และตามที่ได้กล่าวมานี้ ผู้ที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น นางมีสามสภาพด้วยกัน
 
สภาพที่หนึ่ง  

หญิงจะมีรอบเดือน ที่เป็นที่ทราบสำหรับนาง ก่อนที่จะมีอิสติฮาเฎาะฮฺ เกิดขึ้นกับนาง เช่น การที่มีรอบเดือนห้าวัน หรือแปดวัน ก่อนที่จะมีอิสติฮาเฎาะฮฺ เป็นต้น ในต้นเดือน หรือกลางเดือน และจะรู้ถึงจำนวน และเวลา แล้วอันนี้จะนับตามระยะ รอบเดือนของนาง จะพักการละหมาด เเละถือศีลอด และจะเอาข้อชี้ขาดรอบเดือน มาเป็นสิ่งยึดถือสำหรับนาง แล้วเมื่อรอบเดือนของนางได้จบสิ้น นางก็จะชำระล้างร่างกายละหมาด และยึดถือเลือดที่เหลืออยู่นั้น เป็นเลือดอิสติฮาเฎาะฮฺ เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

“เธอจงพัก (การละหมาด) ตามระยะเวลาที่รอบเดือนของเธอ กักขังเธอ จากนั้นเธอจงชำระล้างร่างกาย และละหมาด” (มุสลิม รายงาน)

และท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ ฟาติมะฮฺ บินติ อบีหุไบยสฺ ว่า

“แท้ที่จริงเเล้ว อันนั้นมันเป็นเส้นเลือด เส้นหนึ่งเท่านั้น มันไม่ได้เป็นประจำเดือน แต่ประการใด ดังนั้น เมื่อประจำเดือนของเธอมา เธอก็จงพักการละหมาด” (บุคอรีและมุสลิม)

 สภาพที่สอง  

เมื่อนางไม่มีรอบเดือน ที่เป็นที่ทราบสำหรับนาง แต่ว่าเลือดของนาง เป็นสิ่งที่จำแนกได้ เลือดหนึ่งมีลักษณะ ไปในทางรอบเดือน โดยที่มีลักษณะเป็นสีดำ เหนียว และมีกลิ่น และอีกเลือดหนึ่ง ไม่มีลักษณะของรอบเดือน โดยที่มีลักษณะเป็นสีแดง และไม่มีกลิ่น ในสภาพนี้ นางจะถือเอาเลือดที่มีลักษณะ ไปทางรอบเดือน เป็นรอบเดือน นางก็จะพักหยุดละหมาด และถือศีลอด และถือเอาเลือด ที่นอกเหนือไปจากนั้น เป็นอิสติฮาเฎาะฮฺ นางจะชำระล้างร่างกาย ที่มีลักษณะไปทางรอบเดือน นางจะละหมาด และถือศีลอด และถือว่าสะอาด เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวกับ บินติหุไบยสฺ ว่า

“เมื่อมันเป็นรอบเดือน มักจะมีสีดำ ซึ่งเป็นที่ทราบ ดังนั้น เธอจงหยุดการละหมาด แล้วหากมันเป็นสิ่งอื่น เธอก็จงเอาน้ำละหมาด และละหมาด” (อบูดาวูด และอันนะซาอี รายงาน อิบนุฮิบบานและอัลฮากิม บอกว่า มันเป็นฮาดิษที่ซอเหี๊ยหฺ)

ในฮาดิษบอกว่า ผู้ที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น จะถือเอาลักษณะของเลือด โดยที่นางจะใช้แยก ระหว่างสิ่งที่เป็นรอบเดือน กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นรอบเดือน

 สภาพที่สาม

เมื่อนางไม่มีรอบเดือน ที่สามารถรู้ได้ และไม่มีลักษณะ ที่สามารถแยกรอบเดือน ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่รอบเดือนได้ นางจะพักตามรอบเดือน ส่วนมากหกหรือเจ็ดวัน ของทุกเดือน เพราะว่าอันนี้ เป็นรายเดือนของสตรีส่วนมาก เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ ฮิมนะฮฺ บินตุ ญะฮฺริ ว่า

“แท้จริงมันเป็นการกระโดด ของไชยตอน เธอจงนับประจำเดือน หกวันหรือเจ็ดวัน หลังจากนั้น เธอก็จงชำระล้างร่างกาย แล้วเมื่อเธอเห็นว่ามันสะอาด เธอก็จงละหมาดยี่สิบวัน หรือยี่สิบสามวัน จงถือศีลอด และละหมาด แท้จริงอันนั้น มันพอเพียงแล้วสำหรับเธอ และเช่นเดียวกัน เธอก็จงทำเหมือน กับพวกสตรีที่มีรอบเดือน” (นักรายงานทั้งห้ารายงาน และติรมีซียฺ เป็นฮาดิษที่ถูกต้อง)

ข้อสรุปที่ได้กล่าวมานั้นคือ สตรีผู้มีรอบเดือนนั้น ให้ย้อนไปดูรอบเดือนของนาง และสตรีที่ไม่มีสิ่งทั้งสอง ให้นับรอบเดือน หกหรือเจ็ดวัน และในการนั้น เป็นการรวมแบบอย่างทั้งสาม ที่ปรากฏจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในเรื่องของมุสตะฮาเฎาะฮฺ

ไชยคุลอิสลาม อิบนุ ไตยฺมียะฮฺ ได้กล่าวว่า “และเครื่องหมายที่กล่าวถึง มีอยู่หกประการด้วยกัน คือรอบเดือน เพราะว่ารอบเดือนนั้น เป็นเครื่องหมายที่แข็งแรงที่สุด เพราะหลักสำคัญ นั้นคือรอบเดือน ไม่ใช่อะไรอื่น หรือการจำแนก เพราะว่าเลือดสีดำ แข็ง และมีกลิ่นนั้น มันเหมาะที่จะเป็นรอบเดือน มากกว่าเลือดสีแดง หรือการยึดถือ เอาส่วนมากของรอบเดือนสตรี เพราะหลักสำคัญ คือ การนำเอาส่วนย่อย ไปผนวกเข้ากับส่วนใหญ่ หลังจากนั้น ท่านก็ได้กล่าวถึง เครื่องหมายที่เหลือ ที่ถูกนำมากล่าว และท่านได้กล่าวในตอนท้ายว่า “และคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด คือ การยึดถือเอาเครื่องหมายต่างๆ ที่ซุนนะฮฺได้นำเอามา และยกเลิกสิ่งที่อยู่ นอกเหนือจากนั้น...”

2. สิ่งที่จำเป็นต่อสตรี ที่มีเลือดเสีย มีการชี้ขาด (ฮุก่ม) ว่านางสะอาดแล้ว

 ก.  จำเป็นต่อนางที่จะต้องชำระล้างร่างกาย ขณะที่สิ้นสุดการมีรอบเดือนของนาง ที่ยึดถือตามแนว ที่มีการแจกแจงมาแล้ว

 ข.  นางจะล้างอวัยวะเพศของนาง เพื่อขจัดสิ่งที่ติดอยู่ จากสิ่งที่ออกมา ในทุกเวลาของการละหมาด และเอาฝ้ายมาอุด ที่ช่องอวัยวะเพศ เพื่อกั้นไม่ให้เลือดไหลออกมา และรัดมันด้วยสิ่งที่ทำให้ไม่ตก ในเวลาที่ละหมาด เนื่องจาก ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า...

“ให้เธอพักการละหมาด ในวันที่มีความสะอาด หลังจากนั้น ให้เธอชำระล้างร่างกาย และอาบน้ำละหมาด ในทุกเวลา” (อบูดาวูด อิบนุมาญะฮฺ และติรมีซียฺ รายงาน และกล่าวว่ามันเป็นฮาดิษที่ซอเหี๊ยหฺ)

และนบีได้กล่าวอีกว่า “ฉันจะบอกลักษณะฝ้าย ที่เธอนำเอาไปสอดใส่ ในที่ที่ถูกกำหนด” และสามารถใช้ผ้าอนามัย ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้

จากหนังสือ "คำเตือนในเรื่องกฏต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา"

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 19, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม