Custom Search

อิสลาม คือ ศาสนาสากล

โดย อ.มุนีร มูหะหมัด

เดือนรอบิอุ้ลเอาวัล เป็นเดือนที่มีความสำคัญเดือนหนึ่ง ในประวติศาสตร์อิสลาม นักวิชาการส่วนมาก มีความเห็นว่า นะบีมุฮัมมัด  เกิดในวันจันทร์ที่ 12 รอบิอุ้ลเอาวัล หลังจากนั้น 40 ปี ท่านได้เป็นผู้มีความสำคัญ ของโลก เพราะพระองค์อัลลอฮ์ ทรงแต่งตั้งท่าน เป็นผู้สื่อสาสน์ ศาสนาของพระองค์แก่บรรดามนุษยชาติ

พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงประทานศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นที่พึ่งพิงสำหรับมนุษย์ทุกคน มิใช่เพื่อชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มิใช่เพื่อชนชาติหนึ่งชนชาติใด มิใช่เพื่อท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นใด ดังนั้น ศาสนาอิสลาม จึงไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับ หากแต่เป็นศาสนาของทุกคน บางคนอาจจะมีความสงสัย ว่า อิสลามเป็นศาสนาของมนุษย์ชาติได้อย่างไร ?

เหตุผล ก็คือ

1. ชื่อของศาสนา มีความเป็นสากล เพราะมิได้อ้างถึงคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด หรือเผ่าพันธุ์หนึ่งเผ่าพันธุ์ใด หรือท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นใด หากแต่มันเป็นชื่อ ที่เรียกร้องเชิญชวน ไปสู่สันติภาพ ความสงบสุข และความมั่นคงที่ยั่งยืน

2. คัมภีร์อัลกุรอาน ได้ยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าที่ ของนะบีมุฮัมมัด   คือ การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ยังมนุษย์ทุกคน ดังปรากฏอยู่ในซูเราะฮ์ สะบะอ์อายะที่ 28 ความว่า

"และข้า (อัลลอฮ์) มิได้ส่งเจ้า (มุฮัมมัด) นอกจากเพื่อเป็นผู้บอกข่าวดี และผู้ตักเตือน แก่มนุษย์ทั้งมวล"

3. บัญญัติอิสลามในสมัยนะบีมุฮัมมัด   ยืนยันตามบัญญัติศาสนา ที่พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงประทานมายังบรรดานะบีท่านก่อนๆ คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และปฏิบัติอิบาดะฮ์ ต่อพระองค์ องค์เดียวเท่านั้น เพราะอัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

"พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนา แก่พวกเจ้า เช่นเดียวกับที่พระองค์ ได้ทรงบัญชาแก่นูห์ และที่เราได้วะฮีย์แก่เจ้า ก็เช่นเดียวกับที่เรา ได้บัญชาแก่อิบรอฮิม และมูซา และอีซา ว่า พวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ ให้คงมั่น และอย่าแตกแยกกัน ในเรื่องศาสนา แต่เป็นเรื่องใหญ่ แก่พวกตั้งภาคี ที่เจ้าเรียกร้อง เชิญชวนพวกเขา ไปสู่ศาสนานั้น อัลลอฮ์ทรงเลือก สำหรับพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงชี้แนะทางสู่พระองค์ ผู้ที่ผินหน้าสู่พระองค์" (อัชชูรอ / 13)

4. อิสลามเป็นบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮ์ มิได้เกิดจากการตรา หรือกำเนิดจากมนุษย์ บัญญัติอิสลาม จึงมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทุกคน มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด

ทั้งหมดนี้ คือ เหตุผลส่วนหนึ่งที่แสดงว่า อิสลามคือ ศาสนาสากล ศาสนาของมนุษย์ชาติทั้งมวล

ที่มา : http://www.islammore.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 15, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม