Custom Search

หลักอิสลาม

โดย อ.อิมรอน  มะกูดี

หลักอิสลาม คือ รากฐานที่รับรองอัลอิสลาม ซึ่งมีอยู่ ห้า ประการ  ระบุไว้ในรายงานของ อิบนุ อุมัร ท่านนะบีมุฮัมมัด   กล่าวว่า "อิสลามนั้น ถูกก่อตั้งไว้บนหลักฐาน ห้า ประการ ปฏิญาณว่า ไม่มีผู้ใดได้รับการสักการะ นอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์ การดำรงการละหมาด การจ่ายซากาต การถือศีลอด ในเดือน รอมาฏอน และการทำฮัจญ์"

และ มีชายคนหนึ่งกล่าวว่า การทำฮัจญ์ และการถือศีลอดในเดือนรอมาฏอน (สลับกันเรียงลำดับ) ท่านอิบนุ อุมัร กล่าวว่า ไม่ใช่ การถือศีลอด และการทำฮัจญ์ ทำนองนี้แหละ ฉันได้ยินท่านเราะซูล  " (บันทึกโดย บุคอรีย์ และมุสลิม)

1. ส่วนการปฏิญาณว่า ไม่มีผู้ที่สมควรเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮ์ เท่านั้น มุฮัมมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์ หมายถึงการศรัทธา อย่างแน่วแน่ โดยการกล่าวออกมาด้วยลิ้น อันเป็นการยืนยัน ให้เป็นรูปธรรมขึ้น การยืนยันนี้ นับเป็นหลักการ ที่มีสาระหลากหลายประการ ทั้งนี้ เพราะว่า ท่านนะบี   เป็นผู้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ การยืนยันความเป็นบ่าว และการแจ้งข่าวสารของท่านนะบี เป็นส่วนสมบูรณ์ของ "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มุฮัมมะดุรเราะซูลลุลลอฮ์"  เพราะคำยืนยันทั้งสองประการนี้ เป็นพื้นฐานความถูกต้อง และการงานใด หากปราศจากความบริสุทธิ์ใจ ต่ออัลลอฮ์ และไม่ปฏิบัติตามท่านเราะซูล  การงานนั้น ถือวาเป็นโมฆะ การบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ คือการยืนยันชะฮาดะ วรรคแรก ให้เป็นจริงขึ้น และการปฏิบัติตามเราะซูล คือ การยืนยันให้ชะฮาดะฮ์ วรรคสุดท้าย เป็นจริงขึ้นมา

ผลของชะฮาดะฮ์ อันยิ่งใหญ่นี้ คือ ปลอดปล่อยจิตใจให้พ้นความเป็นทาส ของสิ่งถูกสร้างทั้งปวง และปลอดปล่อยรูปแบบ ให้เป็นไปตามรูปแบบของศาสนฑูต มุฮัมมัด ทั้งสิ้น

2. ส่วนการดำรงละหมาด คือ การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ อย่างถูกรูปแบบที่สมบูรณ์ ทั้งเวลา ลักษณะท่าทาง

ผลของการอิบาดะฮ์อันยิ่งใหญ่นี้ คือ ความสุขใจ ความอิ่มเอิบ และทำให้ห่างจากความเลวทราม ความชั่วช้านานาประการ

3. ส่วนการจ่ายซากาต คือ การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์  ด้วยการจ่ายทรัพย์สิน ในจำนวนที่กำหนดไว้ ให้กับผู้ที่สมควรได้รับ

ผลของการบริจาคทรัพย์ คือ การชำระจิตใจให้สะอาด ไม่ตระหนี่ อีกทั้งยังช่วยเหลือมุสลิม โดยส่วนรวม อีกด้วย

4. ส่วนการถือศีลอด คือ  การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์   ด้วยการงดสิ่งที่ทำให้เสียศีลอด ช่วงกลางวัน ตลอดเดือนรอมาฏอน

ผลของการถือศีลอด คือ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง จนสามารถงดสิ่งที่รักที่ชอบได้ เพื่อความพอพระทัย จากอัลลอฮ์

5. การทำฮัจญ์ ณ อัลบัยต์ คือ การมุ่งสู่บัยตุลลอฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

ผลของการทำฮัจญ์ คือ ฝึกให้รักที่จะพลีกำลังกาย และกำลังทรัพย์ เพื่อการภักดีต่ออัลลอฮ์  เหตุนี้อัลฮัจญ์ จึงถูกจัดว่า เป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ทั้งหลายที่ได้กล่าวมา สำหรับมูลฐานเหล่านี้ และที่ไม่ได้กล่าวถึง ย่อมจะทำให้ประชาชาติมุสลิม ที่สะอาดบริสุทธิ์ ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ ศาสนาแห่งสัจจะ เป็นประชาชาติที่ปฏิบัติต่อมนุษย์ ด้วยความยุติธรรม และความสัจจริง เพราะว่าบัญญัติอิสลามข้ออื่นๆ นั้น จะดีได้ด้วยการยึดมั่นอย่างถูกต้อง ในหลักมูลฐานเหล่านั้น สภาพการของประชาชาติ จะดีได้ ก็ด้วยความถูกต้อง ในเรื่องศาสนา หากกิจการของศาสนา ไม่อยู่ในความมั่นคงถูกต้องแล้ว สภาพการณ์ของประชาชาติ ก็ย่อมจะไม่เป็นปกติสุข

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า "และ หากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากัน และมีความยำเกรงแล้วไซร้ แน่นอน เราก็เปิดให้พวกเขา ซึ่งบรรดาความจำเริญ จากฟากฟ้าและแผ่นดิน แต่ทว่า พวกเขาปฏิเสธ ดังนั้น เราจึงลงโทษพวกเขา ด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ แล้วชาวเมืองนั้น จะปลอดภัย กระนั้นหรือ  ในการที่ การลงโทษของเรา จะมายังพวกเขา ในเวลากลางคืน ขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่?  หรือในเวลาสาย ขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่? แล้วพวกเขาจะปลอดภัย จากอุบายของอัลลอฮ์ กระนั้นหรือ? ไม่มีใครมั่นใจว่า จะปลอดภัย นอกจากกลุ่มชนผู้ขาดทุนเท่านั้น" (อัลอะรอฟ 95-99)

และจงพิจารณาดูประวัติศาสตร์ ของชนรุ่นก่อนๆ เพราะในประวัติศาสตร์นั้น มีข้อคิดพิจารณา แก่ผู้ใช้สติปัญญา และแก่ผู้ที่ไม่มีสิ่งใด มาบดบังหัวใจของเขา และอัลลอฮ์ พระองค์เดียวเท่านั้น ที่พวกเขาขอความช่วยเหลือ..

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม