ความสำคัญของภาษาอาหรับ

ภาษาต่างๆ ในโลกมนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันอง หรือระหว่างมนุษย์ กับพระเจ้าที่ตนนับถือ การสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้น จะเป็นการติดต่อประสานงาน ในด้านการดำเนินชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น เช่น การค้าขาย การสนทนาทั่วๆไป ส่วนการสิ่อสารกับพระเจ้า เป็นการสื่อสาร เพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพภักดี ต่อพระองค์

นักภาษาระบุว่า สังคมมนุษย์มีภาษาของตนใช้สื่อสาร ประมาณ 3,000 ภาษา (สารานุกรมไทยฯ เล่ม 18) แต่ที่มีหนังสือที่เรียกว่า ภาษาเขียนของตนเอง ไม่ถึง 100 ภาษา ภาษาไทยและภาษาอาหรับ เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

ภาษาเพื่อการสื่อสารของคนทั้งโลก ย่อมขยายไปตามความต้องการ และความจำเป็นของมนุษย์ ยิ่งโลกแคบลง ด้วยกระบวนการทางโลกาภิวัฒน์ อันมีสาระสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญ การสื่อสารก็จะกระชั้นถี่ และรวมตัวกันแยกไม่ออก ภาษาต่างๆ จึงล่องลอยมาจากทุกมุมโลก มารวมตัวกันอยู่ที่จอสี่เหลี่ยมเล็กๆ ภายในห้องนอนส่วนตัว ของคนที่เล่นอินเตอร์เน็ต

นอกจากภาษาจะสื่อสาร ออกมาเป็นตัวหนังสือแล้ว ยังออกมาเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย ทั้งภาพที่เคลื่อนไหว และภาพนิ่ง สิ่งเหล่านี้ เรียกกันโดยรวมตามนัยยะแห่งอัลกุรอาน โองการ (อายะฮ์) แรกที่เรา รู้จักกันดีว่า"อิกรออ์ - จงอ่าน - إقرأ" และโองการที่ว่า "อัลละมะบิกอลัม - ทรงสอนด้วยปากกา " علم بالقلم

บัญญัติของกุรอานในเชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบดังกล่าวนั้น หมายถึง "การอ่าน การสอน และการเขียน" ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการขยายองค์ความรู้ต่างๆ สู่มนุษย์ชาติ ซึ่งมีภาษาเป็นแกนกลาง จึงขยายโลกทัศน์ ให้กว้างขึ้นในโลกแห่งปัญญาและจิตใจ แต่ทำให้จำกัดแคบลง ในโลกแห่งกายภาพ จนกลายเป็นความแออัด ที่ก่อให้เกิดปัญหา มากมาย

ที่กล่าวมานั้น คือบทบาทของ"ภาษา" ที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคน เป็นวัฒนธรรม เป็นอัตลักษ์ที่สำคัญ ที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ความจริงย่อมรวมไปถึงภาษาของคนใบ้ ที่ใช้แสดงภาษา ด้วยท่าทาง ที่สามารถแปลออกมา เป็นความเข้าใจ เหมือนกับภาษาพูดที่คนทั่วไปใช้

ภาษาในโลกนี้ นับว่ามีความสำคัญกับมนุษย์ และมนุษย์นำมาใช้ อย่างแพร่หลายมากมายทั่วไปภาษาหนึ่ง คือ ภาษาอาหรับ ทั้งด้านการสื่อสารชีวิตประจำวัน และใช้ในการเรียนรู้ และการปฏิบัติศาสนา รวมทั้งการศึกษา เพื่อความรู้ทั่วไป ภาษาอาหรับมาพร้อมกับศาสนาอิสลาม ดังนั้น ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับ เพื่ออ่านในพิธีทางศาสนา

ความพิเศษประการหนึ่ง ที่ได้รับจากภาษาอาหรับ คือ อัลกุรอาน เป็นภาษาอาหรับ ดังนั้น แม้คนที่มิใช่อาหรับอ่าน ที่ใช้ภาษาต่างๆทั่วโลก จึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับไปด้วยอีกภาษาหนึ่ง อย่างน้อยต้องอ่านได้ แม้จะพูดเชิงสื่อสารไม่ได้ก็ตาม เป็นอีกสำเนียงหนึ่ง ที่สะท้อนถึงอัตลักษ์รวมของมุสลิมผู้นั้น

การที่มุสลิมทุกคน ต้องเรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับให้ชัดเจน เพราะหน้าที่ประการหนึ่งของมุสลิมคือ การทำละหมาดและศาสนพิธีอื่นๆ อีกมากมายซึ่งจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ เช่น การอะซาน การขอพรในวาระต่างๆ ซึ่งมุสลิมจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ ดังนั้น มุสลิมทุกคน จึงต้องเรียนภาษาอาหรับ เพื่อการอ่านในพิธีต่างๆ

การอ่านอัลกุรอาน จะได้รับผลบุญซึ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา ท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้รับรองไว้ว่า การอ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งตัวอักษร จะได้รับการตอบแทนหนึ่งความดี หนึ่งความดีทวีเป็สิบความดี ดังนั้น เพียงอักษรเดียวจากอัลกุรอาน หากใครอ่านจะได้รับถึงสิบความดี เป็นสิ่งตอบแทน

การอ่านอัลกุรอาน จึงเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องอ่าน แม้ผู้ฟังจะไม่ทราบความหมาย แต่เมื่อได้ยินเสียงอัลกุรอาน ก็จะเกิดความสงบ ไม่พูดหรือกระทำอะไรแทรกซ้อนเสียงอัลกุรอานที่ตนรับฟัง ผู้เคร่งครัด จะหยุดการกระทำทุกอย่าง จนเมื่อสิ้นเสียงอัลกุรอ่าน จึงจะเริ่มทำใหม่ หรือต่อเนื่อง ก็ตาม เพื่อแสดงถึงความเคารพในอัลกุรอาน ซึ่งเป็นดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้า

สิ่งที่ควรแก้ไขในสังคมของเรา คือการอ่านอัลกุรอาน และพูดคุยไปด้วย ซึ่งถือว่า กระทำผิดต่อบัญญัติของอิสลาม และไม่ให้เกียรติต่ออัลกุรอาน การเปิดเครื่องเสียงฟังอัลกุรอานนั้น ไม่ควรกระทำ เพื่อความบันเทิง หากไม่อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการฟัง และไม่เงียบสงบอย่างแท้จริง ก็ไม่ควรจะเปิด หรืออ่านอัลกุรอาน ในบทอัละรอฟ โองการที่ 203 ความว่า "เมื่ออ่านอัลกุรอาน พวกเจ้าจงฟังและจงเงียบสงบเถิด เพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา"

กรณีผลตอบแทนแห่งความดีจากอัลกุอาน แม้อัลกุรอานจะเป็นภาษาอาหรับ แต่ผลตอบแทนนี้ จะไม่ได้รับด้วยการใช้ภาษาอาหรับในกรณีอื่น เช่น การอ่านหะดิษ หรือการอ่านตำราทางศาสนา การพูดสนทนาด้วยภาษาอาหรับ และอื่นๆ

ภาษาอาหรับมีความรู้ที่เยวกับไวยกรณ์อาหรับ อย่างน่ามหัศจรรย์ คำหนึ่งจะสามรถผันออกไปได้มากมาย พร้อมทั้งความหมายที่เปลี่ยนไปตามความต้อง การด้วย เช่น คำว่า "กิน" เมื่อจะเปลี่ยนเป็น "ผู้กิน" หรือ "สิ่งที่กิน" หรือ "เวลากิน" หรือ "ที่กิน" หรือ "จะกิน" หรือ "กินแล้ว" หรือ "จงกิน" ก็ไม่จำเป็นต้องเติมคำนำหน้า แต่ประการใด เพียงตัดต่อผันแปรอักษรในตัวของคำเอง จะได้ความหมายที่ต้องการแล้ว จึงไม่ต้องสงสัยในการที่อัลลอฮ์ ได้ให้อัลกุรอาน ลงมาเป็นภาษาอาหรับ เพราะสามารถจะสร้างความเข้าใจ แก่ผู้รับสารแห่งกุรอานอันชัดแจ้ง แล้วนำไปตริตรอง อย่างมีวิทยปัญญา สามารถยุติปัญหาต่างๆได้ ดังปรากฏในบทยูซุฟ โองการที่ 2 ความว่า "เราได้ให้อัลกุรอานลงมา เป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตริตรอง"

จากบทอันนะหลุ โองการที่ 103 ความว่า "และนี่คือภาษาอาหรับที่ชัดแจ้ง"

จากบทอัรรอดด์ โองการที่ 39 ความว่า "เราได้ให้กุรอานลงมา เป็นบทชี้ขาด"

วิชาภาษาอาหรับ ที่น่ามหัศจรรย์อีกวิชาหนึ่งคือ "ตัจวีด" อัน เป็นวิชาที่กำหนดเพื่อควบคุม และรักษาการอ่านกุรอาน ให้ถูกต้องมั่นคงและสวยงาม ทำให้มีสุนทรีย์แห่งการอ่านอย่างสมบูรณ์ มีความไพเราะอย่างมีเอกลักษณ์ รายละเอียด มีถึงการกำหนดความสั้นความยาวแห่งการอ่าน การครวญการหน่วงเสียง แหล่งการออกเสียงแห่งอักษรอย่างเป็นรูปธรรม มีทำนองการอ่านหลายทำนอง

การอ่านกุรอานเป็นศิลปะแห่งชีวิต ซึ่งสามารถแทรกซึม สู่จิตวิญญาณของผู้อ่าน และผู้ฟัง ได้อย่างทราบซึ้ง ทำให้เกิดความสุขสดชื่น และสุนทรีย์แห่งชีวิตอย่างแท้จริง บางคนฟัง หรืออ่านอัลกุรอานแล้ว สั่นไหวความรู้สึก จนเกิดปฏิกิริยาสนองตอบเช่นร้องไห้ จนผู้อ่านบางท่าน ถือว่าการร้องให้เป็นแบบฉบับของท่านศาสดา ดังนั้น เขาจึงเลือกอ่านโองการ ที่สร้างความสั่นไหว แก่อารมณ์ จนครวญสะอื้น น้ำตาไหลนองหน้า

บางโองการมีคำสั่งให้ปฏิบัติ ผู้อ่านและผู้ฟังก็เกิดแรงบันดาลใจปฏิบัติสิ่งนั้น และพร้อมที่จะปฏิบัติทันที เช่น โองการที่สั่งให้สุญูด คือ ก้มกราบต่ออัลลอฮ์ ก็จะก้มกราบทันที ไม่ว่าจะอ่านในละหมาด หรือนอกละหมาด ก็ตาม หากอ่านคำสั่งให้ทำทาน ก็จะทำทานทันที เป็นจริยธรรมแห่งการอ่านอัลกุรอาน ที่มุสลิมควรยึดปฏิบัติโดยถาวร

จากบทอัลมุซัมมิล โองการที่ 4 ความว่า "..และจงอ่านกุรอานให้สวยงาม"

โดย อาจารย์ วินัย สะมะอูน
หนังสือ"อนุสรณ์ งานครบรอบ 30 ปี สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
"

ทำไมจึงต้องเรียนภาษาอาหรับ

การศึกษาภาษาอาหรับ

หน้าหลัก

กันยายน 11, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม