เหตุการณ์ปัจจุบัน กับ อุดมการณ์อิสลาม

โดย อ. อับดุลเราะมัน เจะอารง

ผมอยู่ในแวดวงการศึกษา และในสถานที่ศึกษา จะมีนักศึกษาทั้งที่เป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิมรวมกัน พวกเขาอยู่ร่วมกันได้ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขาต่างคนต่างไปปฏิบัติศาสนกิจของตน โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องศาสนาของแต่ละกลุ่ม หรือกล่าวหาสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติ สรุปได้ว่าต่างฝ่ายต่างสงวนสิ่งที่ตนยึดมั่นและปฏิบัติ แต่มีประการหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยมาก จากปากของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมกล่าวว่า ชาวมุสลิมเห็นแก่ตัว และถือว่าศาสนาของตนเองถูกต้อง และดีกว่าศาสนาอื่นๆ ทั้งหมด 

มีคำถามหลายคำถาม ที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมข้องใจ และเคยถามกลุ่มนักศึกษาเอง แต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน เช่นคำถามที่พวกเขาส่วนมากจะถามกันคือ

ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมทุกคน จะตกนรกกันทุกคน กระนั้นหรือ ??? ในขณะที่มีบางคนในกลุ่มพวกเขา คนที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งชีวิต หรืออาจมีกริยามารยาท ดีกว่ามุสลิมบางคน

ผู้เขียนขอตอบคำถามดังกล่าว เพื่อความกระจ่างสำหรับผู้ที่ถาม และผู้ที่สนใจอิสลามทั่วไปดังนี้

ใช่ ถูกต้อง  ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม พระองค์อัลลอฮ์จะตัดสินให้อยู่ในนรก สาเหตุก็เพราะว่า พวกเขาไม่ยอมรับในพระองค์อัลลอฮ์ ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ ไม่ยอมปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้ปฏิบัติ และไม่ละเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามในชีวิต

พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ รวมทั้งมนุษย์ เพื่อพวกเขาจะได้เคารพภักดี บูชา หรือทำอิบาดะฮ์ ต่อพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

وما خلقتُ الجِنَّ والإنْسَ إلا لِيعبدونِ ما أريدُ منهم من رزقٍ وما أريدُ أن يطعِمونِ إن الله هو الرزَّاقُ دو القوَّة المتين فإنَّ لِلدين ظلَموا دنوباً مثلَ دنوبِ أصحابِهم فلا يستطيعون ، فويلٌ لِلدين كفروا من يومِهم الدي كانوا يوعَدون (الداريات/56-60)

ความว่า และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า (เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อใช้ และข้อห้ามของพระองค์ กิจการของข้ากับพวกเขา มิได้เหมือนกับกิจการของนาย ที่มีต่อบ่าวซึ่งเป็น มนุษย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่กิจการของข้าที่มีต่อพวกเขานั้น คือข้าได้สร้างพวกเขามา เพื่อให้พวกเขาเคารพภักดีต่อข้าองค์เดียว) ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขา และข้าไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากมาย ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง ดังนั้น แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ประพฤติผิดนั้น เขาจะได้รับส่วนของการลงโทษ เยี่ยงส่วนการลงโทษพวกเพื่อนของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาอย่าได้รีบเร่งให้ข้า (ลงโทษ) เลย ดังนั้น ความหายนะจะประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ในวันของพวกเขา ซึ่งได้ถูกสัญญาไว้ (ดังนั้น ความหายะ ความล่มจม และการลงโทษอย่างหนัก จะประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา วันกิยามะฮ์ ซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญามันไว้แก่พวกเขา)"

เมื่อพวกเขาไม่ยอมรับ ในพระองค์อัลลอฮ์ ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ และไม่ยอมรับการเป็นศาสดาของท่านนะบีมุหัมมัด คุณงามความดีทั้งหลาย ที่พวกเขาได้ปฏิบัติบนโลกนี้ ก็จะสูญญหายไป เพราะไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ และการศรัทธา เกี่ยวกับความดีที่มนุษย์ได้ก่อไว้ในโลกนี้ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وقدِمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثوراً ، أصحاب الجنة يومئدٍ خيرٌ مستقَرًّا وأحسن مقيلاً (الفرقان 23-24)

ความว่า และเราได้มุ่งสู่ส่วนหนึ่ง ของการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติไป (คืองานที่พวกเขาเชื่อมั่นว่า เป็นการงานที่ดี เช่น การให้อาหารแก่คนยากจน ขัดสน และต่อญาติ) แล้วเราทำให้มัน ไร้คุณค่า กลายเป็นลอองฝุ่นที่ปลิวว่อน (เพราะการงานเหล่านี้ มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน และมิเกิดจากการศรัทธา) ชาวสวรรค์ในวันนั้น จะอยู่ในที่พำนักอันดี และที่พักผ่อนอันสบายยิ่ง”

อีกหลักฐานหนึ่งคือ พระองค์ทรงเล่าเรื่องการเผยแผ่คำสอนของอิสลาม ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง นบีอิบรอฮีมกับพวกพ้องเขาไว่ว่า

واتْلُ عليهم نبأ إبراهيم إد قال لقومِه ما تعبدونَ قالوا نعبدُ أصناماً فنظلُّ لها عاكِفين قال هل يسمعونكم إد تدعونَ ؟ أو ينفعونكم أو يضرُّون ؟ قالوا وجدنا آباءنا كدلك يفعلون قال أفرأيتُم ما كنتم تعبدون ؟  أنتم وآباؤكم الأقدمون (الشعراء/69-76)

ความว่า “(โอ้มุหัมมัด) จงเล่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีม ให้แก่พวกเขา ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขา และพวกพ้องของเขา พวกท่านเคารพภักดีอะไร พวกเขากล่าวว่า เราเคารพภักดีรูปปั้น แล้วเราจะคงเป็นผู้ยึดมั่นต่อมันตลอดไป (ด้วยความดีใจและอวดอ้าง) อิบรอฮีมกล่าวว่า เมื่อพวกท่านวิงวอนขอ พวกมันได้ยินพวกท่านหรือ หรือมันให้คุณโทษแก่พวกท่านไหม พวกเขากล่าวว่า แต่เราได้พบบรรพบุรุษของเรา ได้ปฏิบัติกันมาเช่นนั้น (เราก็ปฏิบัติไปเช่นนั้น) อิบรอฮีมตอบว่า พวกท่านไม่เห็นดอกหรือ สิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่ด้วยตัวของพวกท่านเอง และบรรพบุรุษของพวกท่าน แต่กาลก่อน

นอกจากนี้ยังมีคำยืน ยันจากพระองค์อัลลอฮฺว่า บรรดาการงานของผู้ที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะไม่นับว่าเป็นคุณงามดวามดี และหากพวกเขาจะขอแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องรับโทษ พระองค์จะไม่ตอบรับอย่างแน่นอน เช่นในอายะฮ์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้

إنَّ الدين كفروا لو أنَّ لهم ما في الأرضِ جميعا ومثلَه لِيفتَدوا به من عداب يوم القيامة ما تُقُبِّل منهم ولهم عدابٌ إليم يريدونَ أن يخرجوا منها وما هم بِخارجين منها ولهم عداب مقيم (المائدة/ 36-37)

ความว่า แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น หากพวกเขามีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด และมีเยี่ยงนั้นอีกรวมกัน เพื่อจะให้มันไถ่ตัว ให้พ้นจากการลงโทษในวันกิยามะฮฺแล้ว มันก็จะไมถูกรับจากพวกเขา (ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขาได้รับโทษที่สาสม กับความยโสของพวกเขา) และสำหรับพวกเขา นั้นคือ การลงโทษอันเจ็บแสบ เขาเหล่านี้ปรารถนาที่จะออกจากไฟนรก แต่พวกเขาก็หาได้ออกจากมันไปได้ไม่ และสำหรับพวกเขานั้นคือ การลงโทษที่คงอยู่คลอดไป

และอีกหลักฐานหนึ่ง ที่พระองค์อัลลอฮฺทรงให้ทราบว่า การงานของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น เหมือนกับภาพลวงตาที่เห็นแล้วเหมือนกับว่ามีน้ำ แต่เมื่อไปหามัน ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลย เช่นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

إنَّ الدين كفروا أعمالهم كسرابٍ بِقيعةٍ يحسبُهم الظمْآنُ ماءً حتى إدا جاءه لم يجدْه شيئاً ووجدَ الله عنده فوفَّاه حسابَه  والله سريعُ الحٍساب (النور/39)

ความว่า และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น การงานของพวกเขา เปรียบเสมือนภาพลวงตา ในที่ราบโล่งเตียน คนกระหายน้ำคิดว่า มันเป็นแอ่งน้ำ เมื่อเขามาถึงมัน เขาจะไม่พบสิ่งใดเลย แต่เขาได้พบอัลลอฮฺทรงอยู่ ประจันหน้าเขา แล้วพระองค์ทรงตอบแทนบัญชีการงานของเขา อย่างครบครัน และอัลลอฮฺนั้น ทรงเป็นผู้รีบเร่งในการตอบแทน หรือเปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลาย ในท้องทะเลลึก มีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขา และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบ ซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า เมื่อเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไม่เห็นมัน (คือ เมื่อมนุษย์คนนั้น ตกอยู่ในความมืดมนทั้งหลาย เมื่อเขาเอามือของเขาออกมา จะมองไม่เห็นมันเลย เพราะความมืดของท้องทะเล ความมืดของคลื่น และความมือของเมฆ ได้ปกคลุมและซ้อนกัน) และผู้ใดที่อัลลอฮฺไม่ทรงทำให้เขา ได้รับแสงสว่าง เขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม