Custom Search

อะไร? คือ อิสลาม

เราจะสามารถหาคำอธิบาย ในความยิ่งใหญ่ของจักรวาล ได้อย่างไร  ? มีคำชี้แจงใดๆ บ้าง ที่จะสร้างความมั่นใจแก่เรา ถึงการมีอยู่ที่เร้นลับนี้  ?

เราสำนึกและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ไม่มีครอบครัวใด จะสามารถดำรงอยู่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากหัวหน้าครอบครัว ที่มีความรับผิดชอบ และไม่มีเมืองใดๆ ที่จะสามารถจะเจริญรุ่งเรืองได้ นอกจากการบริหารที่ดี และไม่มีรัฐใดๆ ที่จะสามารถอยู่รอดได้  นอกจากจะต้องมีผู้นำ ที่มีความสามารถ และเรายอมรับในความเป็นจริงว่า ไม่มีสิ่งใดๆ จะบังเกิดขึ้นเองได้ โดยลำพัง  นอกจากนั้น เรายังสามารถสังเกตเห็นว่า จักรวาลอันยิ่งใหญ่ ถูกจัดอยู่อย่างมีระเบียบ และปฏิบัติหน้าที่ของมัน อย่างมีประสิทธิภาพ และมันอยู่รอดอย่างนี้ มาเป็นเวลาพันๆ ล้าน ล้าน ปีมาแล้ว  อย่างนี้ เราจะกล่าวว่า ทุกอย่างนี้ เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ ได้อย่างไร ?  เกิดขึ้นอย่างไม่มีแบบแผน ได้อย่างไร  ?  เราจะให้เหตุผลว่า การมีอยู่ของมนุษย์ และจักรวาลโลกนี้ เป็นไปตามธรรมชาติ ได้อย่างไร  ?

มนุษย์ชาติเรานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เล็กที่สุด ของจักรวาลอันยิ่งใหญ่  และหากเขาวางแผนการณ์ และเห็นในคุณค่า และความดีงาม ของแผนการนั้น  การเป็นอยู่ของเขา และการอยู่รอดของจักรวาล ก็จำเป็นต้องตั้งอยู่ บนหลักการวางแผนนโยบายที่ดี เช่นกัน นี่หมายถึง  การมีอยู่ของส่วนประกอบ แห่งปัจจัยของเรานี้  ได้ถูกออกแบบ และวางแผนมาล่วงหน้า อย่างมีระบบ  และต้องมีอำนาจพิเศษ ในอันที่จะบังเกิด และบังคับมัน ให้ดำเนินอย่างมีระบบ

ในโลกนี้ ต้องมีพลังอำนาจ ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ที่ดำรงอยู่ตลอดกาล  เพื่อบังคับให้ทุกสิ่ง เป็นไปอย่างมีระบบ ในความสวยงามแห่งธรรมชาตินี้  ก็เช่นกัน จะต้องมีผู้สร้าง  ผู้บังเกิดที่ยิ่งใหญ่  ผู้ซึ่งได้บังเกิดศิลปกรรมชิ้นหนึ่ง ที่งามเลิศ และทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง สำหรับจุดประสงค์อันดียิ่งของชีวิต

บุคคลผู้รู้ ผู้มีสติปัญญา ต้องยอมรับว่า ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่นี้  คือ  อัลลอฮ์  “  พระผู้เป็นเจ้า  ”  พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา  เพราะมนุษย์ไม่สามารถสร้าง หรือบังเกิดมนุษย์ด้วยกันได้  และพระองค์ไม่ใช่  สัตว์  หรือต้นไม้  พระองค์ไม่ใช่เทวรูป หรือรูปปั้นใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถบังเกิดตนเองได้  พระองค์ทรงคุณลักษณะที่แตกต่าง จากสิ่งเหล่านี้ โดยสิ้นเชิง  เพราะพรองค์ คือ  พระผู้ทรงสร้าง และผู้ทรงดูแลรักษาสรรพสิ่งทั้งมวล พระผู้สร้างนั้น ย่อมจะแตกต่าง  และยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลาย ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน

เราสามารถรู้จัก  “ อัลลอฮ์ ”  พระผู้เป็นเจ้า ได้ด้วยหลายวิถีทาง และมีสรรพสิ่งหลายอย่าง ที่บ่งบอกถึง พระองค์  ความพิศวง  อันมากมายเหลือคณานับ และความซาบซึ้งอันประหลาดยิ่ง ของโลกเรานี้ เปรียบเสมือน หนังสือที่เปิดกว้างใหญ่ ซึ่งเราสามารถอ่านและศึกษา เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ได้  นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงประทานความช่วยเหลือแก่เรา โดยผ่านศาสดา และคัมภีร์ต่างๆ ที่ พระองค์ส่งมายังมนุษย์ชาติ  บรรดาศาสดา และบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ มาสู่มนุษย์ชาติ สามารถชี้แจ้งถึงสิ่งที่เราต้องการรู้ เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ การยอมรัยโดยดุษฏี  ในหลักคำสั่งสอน และทางนำแห่งอัลลอฮ์ ดังที่ได้ถูกประทาน แก่ท่านศาสดามูฮัมหมัด  ศ้อลฯ  นั่นคือศาสนาแห่งอัลอิสลาม

อิสลาม  ได้สั่งสอนในเรื่องความศรัทธา ในเอกภาพ และอำนาจสูงสุดแห่งอัลลอฮ์  ซึ่งได้ทำให้มนุษย์ชาติ ได้ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริง ของจักรวาล และความเป็นอยู่ของเขา ในจักรวาลนี้  หลักความเชื่อดังกล่าว ได้ทำให้มนุษย์ชาติ มีความรู้สึกปราศจากความกลัวต่างๆ และทำลายความเชื่อถือ ทางไสยศาสตร์  โดยทำให้มนุษย์ชาติ มีจิตสำนึกในการมีอยู่ของอัลลอฮ์  ผู้ทรงยิ่งใหญ่ และสำนึกในหน้าที่ ในฐานะบ่าวที่มีต่อนาย  ความชื่อถือนี้ จำต้องแสดงออก และตรวจสอบด้วยการกระทำ  เพียงแต่ความเชื่อถือเท่านั้น ไม่เป็นการเพียงพอ ความเชื่อความศรัทธา ในอัลลอฮฺองค์เดียว จำเป็นต้องมีอยู่ในมนุษย์ชาติ ในฐานะครอบครัวหนึ่ง ภายใต้อำนาจแห่งสากลจักรวาล ของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงสร้างต่อสรรพสิ่งทั้งมวล

อิสลาม  ปฏิเสธแนวความคิดเกี่ยวกับ  “ ชนผู้ถูกคัดเลือก ”  การเชื่อมั่นศรัทธา ในพระองค์อัลลอฮฺ และปฏิบัติตนที่ดีงาม เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ ดังนั้น ความสัมพันธ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ จึงสามารถกระทำได้โดยตรง และปราศจากสื่อกลางใดๆ

อิสลาม  หาใช่ศาสนาใหม่แต่อย่างใดไม่ แต่เป็นแก่นแท้ของสารดั้งเดิม และเป็นทางนำ ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทาน ให้แก่ บรรดาศาสดาทุกคน ก่อนหน้านี้ เช่นศาสดา  อดัม  นูฮฺ (โนอา)  อิบรอฮีม  อิสมาอีล  อิสหาก  ดาวูด  มูซาและอีซา  ขอความสันติสุข จงประสบแด่ท่านทั้งหลาย พระคัมภีร์อัลกรุอาน คือพระดำรัสสุดท้าย ที่ได้ถูกประทานลงมา ซึ่งนับว่าเป็นที่มาแห่งหลักคำสอน และกฎหมายอิสลาม

พระคัมภีร์อัลกรุอาน มีสาระสัมพันธ์แห่งข้อบัญญัติทางศาสนา  จริยธรรม  ประวัติศาสตร์ แห่งมนุษย์ชาติ  การเคารพภักดี  ความรู้วิชาการ  วิทยปัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับพระผู้เป็นเจ้า  และความสัมพันธ์แห่งมนุษย์ชาติ ในทุกด้าน เป็นคำสอนที่กว้างขวาง  ซึ่งบนพื้นฐานดังกล่าว ต้องมีระบบที่ถูกต้อง ในดานความยุติธรรม ในสังคมมนุษย์ชาติ  ระบบเศรษศาสตร์  การเมืองการปกครอง  นิติบัญญัติ  นิติศาสตร์  กฎหมาย  และความสัมพันธ์นานาชาติ เหล่านี้คือ  สาระส่วนประกอบที่สำคัญยิ่ง ของคำสอนแห่งพระคัมภีร์อัลกรุอาน และพระวจนะของ ท่านศาสดามูฮัมหมัด   ( คือคำสอน  คำกล่าว  และการกระทำของท่าน )  ซึ่งได้ถูกรายงาน และรวบรวม โดยบรรดาสาวก ผู้อุทิศตนของท่าน อย่างพิถีพิถันมาก และได้ให้คำบรรยาย โองการพระคัมภีร์อัลกรุอาน อย่างละเอียด

ถัดไป

หน้าหลัก

กันยายน 02, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน  www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม