Custom Search

สุจริตธรรม นำสู่สันติสุข

โดย...อ. ปริญญา ประหยัดทรัพย

ท่านเราะซูล  ได้กล่าวความว่า "แท้จริงอัลลอฮ์  มิทรงพิจารณาถึงรูปร่าง และทรัพย์สินของพวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์ทรงพิจารณาถึงจิตใจ และความประพฤติของพวกเจ้า" (รายงานโดยมุสลิม)

คำอธิบายหะดิษ

สุจริตธรรม หมายถึง ความประพฤติชอบ สุจริตใจ หมายถึง การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความจริงใจต่อการกระทำ โดยไม่ปราถนาต่อสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นคำชมเชย หรือสิ่งตอบแทน ทำงานและประกอบศาสนกิจ เพื่อหวังความโปรดปราน จากพระองค์อัลลอฮ์ เท่านั้น

อันที่จริงแรงกระตุ้น ที่จะทำให้บุคคลหนึ่ง มุ่งสู่การทำงาน เร่งเร้าให้ปฏิบัติภารกิจ อย่างวิจิตบรรจง อดทน เสียสละในหน้าที่การงาน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนั้น มีปัจจัยจากหลายประการด้วยกัน บางประการเป็นปัจจัยโดยตรง ซึ่งอาจจะมองเห็นได้พร้อมๆ กับงานที่ได้ปฏิบัติ บางอย่างเป็นปัจจัยทางอ้อม ที่ซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเอง ก็แทบจะไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของปัจจัยตัวนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริง มันคือสาเหตุสำคัญ ที่คอยกระตุ้น ให้เขาเกิดปฏิกิริยาที่จะกระทำ หรือละทิ้งในสิ่งนั้นๆ

อิสลามให้ความสำคัญกับ หัวใจ เพราะมันคือฐานของการตั้งเจตนา ว่าจะสุจริตใจหรือไม่นั้นอยู่ที่หัวใจทั้งสิ้น ดังนั้น อิสลามจึงให้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อเจตนาที่ควบคู่กับการกระทำ และให้ความสำคัญต่อแรงกระตุ้น ปฏิกิริยาที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำกิจการงานต่างๆ ของมนุษย์ และงานนั้นจะเกิดมรรคเกิดผล และมีคุณค่าในทัศนะของอัลลอฮ์ จะต้องวางอยู่บนฐาน ของความบริสุทธิ์ใจ เป็นสำคัญ

จิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าแห่งสากลโลกนั้น สามารถยกระดับกิจการงานแห่งโลกดุนยา ที่เขากระทำขึ้น สู่ระดับกิจการงานทางศาสนา ซึ่งจะได้รับผลตอบแทน  และในทางตรงข้าม การมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงนั้น จะลบล้างการปฏิบัติคุณงามความดี ผู้กระทำจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย หลังจากที่ได้กระทำไป อย่างเหน็ดเหนื่อย นอกจากความล้มเหลว และขาดทุน

อาจจะมีใครบางคน ได้สร้างปราสาทที่สูงเสียดฟ้า กว้างขวาง โอ่อ่าล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม หากเขามีเจตนา ในการก่อสร้างดังกล่าว ด้วยความสุจริตธรรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์แล้ว เขาจะได้รับบุญกุศลที่หลั่งไหลไม่ขาดสาย ในขณะเดียวกัน จิตใจที่ขาดความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีความสุจริตธรรม จะไม่ก่อให้เกิดผลตอบรับ แก่การปฏิบัติ ในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เปรียบได้ดั่งหินลื่น ที่ปราศจากคราบดิน จะไม่มีพืชพันธุ์ใดๆ งอกเงยขึ้นมาได้ เปลือกนอกที่สุกใสสกาว ไม่สามารถรักษาเนื้อในที่เน่าเสียได้

คุณค่าของสุจริตธรรมนั้น มันล้ำค่าเสียนี่กระไร ! และความสิริมงคลของมัน ก็สูงส่งยิ่ง อะไรปานนั้น ! การงานเพียงน้อยนิด หากผสมผสานด้วยความสุจริตใจ ก็จะเติบโต จนมีน้ำหนักเท่าภูเขา ในทางกลับกัน การงานที่มากมายใหญ่หลวง หากปราศจากความสุจริตใจ ณ พระองค์อัลลอฮ์   แล้ว แน่นอนจะไม่มีน้ำหนักใดๆ แม้เพียงเท่าผงธุลี  ดังนั้น พลังแห่งความสุจริตใจ จะค่อยๆ ดับลง ทีละน้อยๆ ทุกขณะที่ความเห็นแก่ตัว ได้เข้ามาครอบงำจิตใจ เกิดหลงชอบคำสรรเสริญเยินยอ อยากมีอำนาจอิทธิพล คลั่งไคล้ความสูงส่ง และชื่อเสียง แต่พระองค์อัลลอฮ์  ทรงรักในกิจการงานที่บริสุทธิ์ ปราศจากความขุ่นมัว ของสิ่งที่น่าตำหนิทั้งหลาย

ความสุจริตธรรมนั้น เป็นรากฐานอันสำคัญของมนุษย์ ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า และต่อมนุษย์ร่วมโลก เพื่อรังสรรค์ค้ำจุนโลก ให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง ซึ่งคุณลักษณะของความสุจริตธรรมนั้น เป็นคุณธรรมทางศาสนา ที่อิสลามประกาศยืนยัน ปรากฏอยู่ในหลักพื้นฐานทั่วๆไป ด้วยการอธิบายว่า บทบัญญัติที่พระเจ้าดำรัสใช้กับมนุษย์นั้น วางอยู่บนกฏเกณฑ์ที่แน่นอน นั่นคือการศรัทธา การปฏิบัติคุณงามความดี มีไมตรีจิต และสุจริตใจ

สุจริตธรรมในอิสลาม เป็นศาสนบัญญัติ เป็นระบบที่ครอบคลุมวิถีชีวิต ของมนุษย์ทั้งหมด ที่สอดคล้องกับผู้คนบนพื้นโลก เหล่าศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์  ได้ร่วมกันก่อสร้างประภาคาร แห่งความสุจริตธรรม และความสงบสุขบนโลกใบนี้ ในทุกยุคทุกสมัย ในที่สุด สุจริตธรรมก็ได้หล่อหลอม บังเกิดขึ้นในจิตใจ ของบรรดาผู้ร่วมอุดมการณ์สาร แห่งมุฮัมมัด  อย่างบริบูรณ์

สุจริตธรรมต่อสิ่งใดบ้าง

1. สุจริตธรรมต่อศาสนกิจ  โดยการดำรงไว้ ซึ่งความบริสุทธิ์ใจ ในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง บนพื้นฐานแห่งภารกิจที่อัลลอฮ์   ทรงมอบหมายไว้ อย่างครบถ้วน

2. สุจริตธรรมต่อของฝาก  เมื่อมีผู้ไว้วางใจฝากของไว้ มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ดูแลของฝากนั้น มิให้บกพร่อง หรือสูญหาย และต้องคืนของนั้น ให้ครบถ้วน แก่ผู้เป็นเจ้าของ หากเขาต้องการ หรือครบกำหนดฝาก ในสภาพที่สมบูรณ์

3. สุจริตธรรมต่อร่างกาย  มุสลิมต้องระวังรักษาอวัยวะทุกส่วน ให้ถูกใช้ไปตามสิทธิอันชอบธรรม มิให้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้าม

4. สุจริตธรรมต่อคำพูด  คำพูดที่สุจริตธรรม นอกจากจะได้รับการตอบรับจากผู้ฟัง ด้วยดีแล้ว ยังถือเป็นการบริจาคทาน ที่เป็นผลให้ผู้พูด ได้กุศลอันยิ่งใหญ่ด้วย

5. สุจริตธรรมต่อหน้าที่การงาน  โดยที่เขาต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. สุจริตธรรมต่อธุรกิจ และการค้า  ด้วยการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ แห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า แต่อย่างใด

บทเรียนจากอัลหะดิษ

1. สุจริตธรรม เป็นหลักคุณธรรมประการหนึ่ง ที่ศาสนาอิสลาม ต้องการให้มุสลิมทุกคน มีไว้เป็นคุณสมบัติประจำตัว ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการกระทำ หรือแม้แต่การนึกคิด ซึ่งอิสลามได้เรียกร้อง และเชิญชวน ผ่านคำสอนจากอัลกุรอาน และอัลหะดิษ ตลอดจนแบบฉบับของบรรพชนรุ่นก่อน ที่ได้เคยปฏิบัติมา

2. อัลลอฮ์   ทรงกำชับให้มุสลิมมีอามานะฮ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริตธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม

3. รูปลักษณ์ที่สวยงามภาพนอก สุกสกาวของมนุษย์ ไม่มีความสำคัญเท่ากับ ความสวยงาม ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เพราะความสวยงามของเรือนร่าง ไม่จีรังยั่งยืน รอวันเสื่อมสลาย

4. ความดีทุกประเภท ที่ส่งผลทั้งโลกนี้และโลกหน้า ต้องกำหนดโดยอัลลอฮ์  ซึ่งการปฏิบัติธรรมทุกชนิด จำเป็นต้องอาศัยสุจริตธรรม โดยผ่านกระบวนการของหัวใจเป็นที่ตั้ง

5. เส้นแบ่งความเหลื่อมล้ำ แห่งความเป็นมนุษย์นั้น มิได้วัดกันที่ความร่ำรวย ความยากจน ชาติพันธุ์ วงศ์ตระกูล หากแต่มาตรวัดในทัศนะของอัลลอฮ์  คือ หัวใจ ว่า ใครมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์  มากที่สุด

จากหนังสือ "ที่นี่สำนักจุฬาราชมนตรี" ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

หน้าหลัก

กรกฎาคม 06, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม