Custom Search

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือเศาะหาบะฮฺ ?

โดย....  แวมูฮัมหมัดซาบรี   แวยะโก๊ะ

บรรดานักวิชาการ ได้วางแนวทาง และหลักเกณฑ์ เพื่อให้รับรู้ว่า ใครบ้างที่เป็นเศาะหาบะฮฺ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีรายงานที่ยืนยันว่า เขาเป็นเศาะหาบะฮฺ ซึ่งได้ปรากฏในอัลกุรอาน ทั้งที่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจน และที่เป็นนัย ซึ่งสามารถสื่อได้ว่า เขาคือเศาะหาบะฮฺ หรือด้วยกับการรายงาน ที่สืบต่อเนื่องกัน (มุตะวาติร) ที่ปรากฏในสุนนะฮ ฺของท่านนบี   1

2. มีการรายงานจากเศาะหาบะฮฺด้วยกันเองว่า คนๆ นี้เป็นเศาะหาบะฮฺ หรืออาจจะเป็นการรายงาน จากตาบิอีน ที่ได้บ่งชี้ว่า ท่านเป็นเศาะหาบะฮฺ แต่ต้องมีการยืนยัน ถึงสิ่งที่ตาบิอีน ได้รายงานนั้น มีความน่าเชื่อถือได้ 2

3. มีการยืนยัน ที่มีความน่าเชื่อถือ ถึงการเป็นเศาะหาบะฮฺ ด้วยการบอกเล่าของท่านเองว่า “ฉันคือเศาะหาบะฮฺ” 3 หรือเขายืนยันว่า เคยพบเจอกับท่านนบี   เคยคบหาเป็นมิตรกับท่าน เคยถามท่าน เคยเสวนากับท่าน เคยรับใช้ท่าน และอื่นๆ พร้อมทั้งรับรู้ว่า เขาได้ศรัทธา และรู้ว่าสถานที่เขาได้กล่าวอ้างนั้น เกิด ณ ที่ใด โดยที่ไม่มีรายงานอื่น ที่ยืนยันว่าเขานั้น เป็นตาบิอีน หรือเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง กับการเป็นเศาะหาบะฮฺ 4

4. มีการยืนยันด้วยกับคุณลักษณะ หรือสภาพแวดล้อม หรืออื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้ 5

หนึ่ง...เป็นชาวมุฮาญิรีน หรือเป็นคนของชาวเผ่าเอาส์ และค็อซร็อจญ์ ซึ่งได้อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮฺ ในช่วงที่ท่านนบี มีชีวิตอยู่

สอง...เป็นชาวมักกะฮฺ หรือชาวฏออิฟ ในปีที่ 10 ของการฮิจเราะฮฺ เนื่องจากไม่มีใครสักคน ที่เป็นชาวเมืองทั้งสอง ในปีข้างต้น นอกจากเขาจะเข้ารับ และศรัทธาในศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งเป็นกลุ่มคน ที่อยู่ในการประกอบพิธีหัจญ์อำลา (หัจญะตุลวิดาอ์) อีกด้วย

สาม...เป็นแม่ทัพที่ควบคุมดูแล การทำสงคราม เพื่อต่อสู้กับผู้ที่ผินหลัง ให้กับศาสนาอิสลาม (สงครามริดดะฮฺ) และทำสงคราม เพื่อพิชิตเมืองต่างๆ เนื่องจากไม่มีผู้ใด ที่เป็นแม่ทัพที่ควบคุมดูแล นอกจากเป็นเศาะหาบะฮฺ

สี่...เป็นคนที่เกิดในช่วงเวลา ที่ท่านนบี   มีชีวิตอยู่ เนื่องจากเด็กทุกคน ที่เกิดในช่วงเวลานั้น จะต้องพาไปหาท่านนบี เพื่อให้ท่านอวยพร และให้เด็กคนนั้น มีสิริมงคล


1. ดร.สุอูด อัศ-ศออิดีย์, อัล-อะหาดีษ อัล-วาริดะฮฺ ฟีฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ, หน้า : 62. อิบนุหะญัร, อัล-อิศอบะฮฺ ฟีตัมยีซ อัศ-เศาะหาบะฮฺ , หน้า : 20, ดร.อะหฺมัด สัยยิด อะหฺมัด, มะฟาฮีม เหาละ อัล-อาลิ วัล-อัศหาบ, หน้า : 53.
 2. ดร.สุอูด อัศ-ศออิดีย์, อัล-อะหาดีษ อัล-วาริดะฮฺ ฟีฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ, หน้า : 62, ดร.นาศิร อัช-ชัยคฺ , อะกีดะฮฺ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ฟิศเศาะหาบะฮฺ อัล-กิรอม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม, หน้า :36, ดร.อะหฺมัด สัยยิด อะหฺมัด อะลี, อัล-อะชะเราะฮฺ อัล-มุบัชชิรูน บิล-ญันนะฮฺ, หน้า : 25, อิบนุหะญัร, อัล-อิศอบะฮฺ ฟีตัมยีซ อัศ-เศาะหาบะฮฺ , หน้า : 20, ดร.อะหฺมัด สัยยิด อะหฺมัด, มะฟาฮีม เหาละ อัล-อาลิ วัล-อัศหาบ, หน้า : 54.
 3. ดร.นา ศิร อัช-ชัยคฺ , อะกีดะฮฺ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ฟิศเศาะหาบะฮฺ อัล-กิรอม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม, หน้า :36, ดร.อะหฺมัด สัยยิด อะหฺมัด อะลี , อัล-อะชะเราะฮฺ อัล-มุบัชชิรูน บิล-ญันนะฮฺ , หน้า : 25, อิบนุหะญัร, อัล-อิศอบะฮฺ ฟีตัมยีซ อัศ-เศาะหาบะฮฺ , หน้า : 20.
 4. ดร.สุอูด อัศ-ศออิดีย์, อัล-อะหาดีษ อัล-วาริดะฮฺ ฟีฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ, หน้า : 62.
 5. อิบนุหะญัร, อัล-อิศอบะฮฺ ฟีตัมยีซ อัศ-เศาะหาบะฮฺ , หน้า : 22, ดร.สุอูด อัศ-ศออิดีย์, อัล-อะหาดีษ อัล-วาริดะฮฺ ฟีฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ, หน้า : 63-64, ดร.นาศิร อัช-ชัยคฺ , อะกีดะฮฺ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ฟิศเศาะหาบะฮฺ อัล-กิรอม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม, หน้า :36-37.

islammore.com

หน้าหลัก

มกราคม 31, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม