Custom Search

จุดยืนของมุสลิม  อะห์ลุ้นซุนนะห์เกี่ยวกับบรรดาศอฮาบะห์”

โดย....  แวมูฮัมหมัดซาบรี   แวยะโก๊ะ

คำปรารภ

มวลการสรรเสริญ เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การสถาพรอันประเสริฐ และความศานติ จงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาเครือญาติ ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า มุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

อนึ่ง อัลลอฮฺ ทรงคัดเลือกชีวิตของคนกลุ่มชนหนึ่ง ของประชาชาตินี้ ให้ดำเนินผ่านไปในเส้นทาง แห่งการดิ้นรนต่อสู้  เส้นทางที่พวกเขา พร้อมที่จะแสวงหาสิ่งที่ผู้อภิบาล แห่งสากลโลกของพวกเขา ทรงพึงพอใจ สิ่งที่เป็นภารกิจของเหล่าศาสนทูตทั้งหลาย โดยมีชีวิตของพวกเขา ทรัพย์สินของพวกเขา เป็นเสบียง พวกเขาละทิ้งความสุขสบายทุกอย่าง เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นแนวหน้า ในการช่วยเหลือ เชิดชู และดำรงให้ศาสนานี้ สูงส่ง

พวกเขายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พวกเขามีอยู่ เพื่อน้อมรับคำสั่งสอน ของท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของท่าน ดิ้นรนต่อสู้ เพื่อเผยแพร่คำสอนนั้นออกไป

พวกเขายอมฝ่าฟันอุปสรรค และแรงต้านของเหล่าศัตรู อดทนและยืนหยัดในเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยขวากหนาม พวกเขาไม่เคยลดละ และท้อถอย จากการปฏิบัติภารกิจนี้พวกเขายอมทำทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คำสอนของศาสนานี้ ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ พวกเขาคือบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากเหล่า “เศาะหาบะฮฺ” ทั้งหลายพวกเขาคือผู้ที่ทำหน้าที่ ขัดเกลาจิตวิญญาณ และให้ข้อชี้นำ แก่หัวใจทั้งหลาย เผยแพร่สาส์นแห่งสัจธรรม ลบล้างหลักการที่ผิดๆ แห่งความเชื่อที่นอกรีต และจุดประคบเพลิงแห่งสัจธรรม ให้แก่มวลมนุษย์ชาติ

และพวกเขาคือผู้ที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า 

มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญ ต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสาร ระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกูอฺ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดี จากอัลลอฮ ฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขา อยู่บนใบหน้าของพวกเขา เนื่องจากร่องรอยแห่งการสุญูด นั่นคืออุปมาของพวกเขา ที่มีอยู่ในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขา ที่มีอยู่ในอัล-อินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อ หรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้ว ทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรง และทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน  นำความปลื้มปิติ มาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้น แก่พวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญา แก่บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย ในหมู่พวกเขา ว่า จะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง(สูเราะฮฺอัล-ฟัตหฺ : 29)

ไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีก สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลาย ที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และศาสนทูต ของพระองค์   ที่ต้องมีความเชื่อมั่นว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี  นั้น ล้วนเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุด เหนือกลุ่มชนทั้งหลาย ดังที่ท่านนบี คือผู้นำ และมีความประเสริฐ ในหมู่ลูกหลานท่านนบีอาดัม บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน คือกลุ่มชนที่ดีที่สุด ในประชาชาตินี้

และโดยแน่แท้ การได้รับรู้ถึงสภาพ คุณลักษณะนิสัย และจรรยามารยาทที่สูงส่ง ของพวกท่านนั้น ย่อมเป็นทางนำให้แก่หมู่ชนผู้ศรัทธา ที่ปรารถนาใช้ชีวิต ตามแบบอย่างของท่าน นบีมุหัมมัด  ได้อย่างแน่แท้ ดังที่ท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวไว้ว่า

“ผู้ใดที่ต้องการทำตามแบบอย่างที่ดี เขาก็จงทำตามแบบอย่างที่ดี ของผู้ที่ได้ตายไปแล้วเถิด พวกเขาเหล่านั้น คือเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมหมัด พวกเขาเป็นประชาชาติที่ดีที่สุด เป็นผู้ที่หัวใจบริสุทธิ์ มีความรู้อย่างลึกซึ้ง และเป็นผู้มีความลำบากน้อยที่สุด ในการนับถือ หรือปฏิบัติคำสั่งใช้ของศาสนา เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺทรงเลือก ให้เป็นสาวกของท่านนบี และทำการสืบทอดศาสนาของพระองค์ ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงเจริญรอยตามความประพฤติอันดีงาม ของพวกเขาเถิด พวกเขาคือ บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมหมัด  ซึ่งเขาเหล่านั้น ดำรงอยู่บนทางนำที่เที่ยงธรรม” 1

และท่านอับดุลอฮฺ บินมัสอูดได้กล่าวอีกว่า

“แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงมองดูหัวใจของปวงบ่าว ซึ่งพบว่าหัวใจของมุหัมมัด   เป็นหัวใจที่ดีเลิศที่สุด จากปวงบ่าวทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ทรงเลือกท่าน ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงแต่งตั้งให้ท่านประกาศศาสนา หลังจากนั้น ก็ทรงมองดูหัวใจของมนุษย์คนอื่นๆ นอกจากหัวใจของมุหัมมัด  แล้ว ก็พบว่า หัวใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี เป็นหัวใจที่ดีที่สุด จากปวงบ่าวทั้งหลาย แล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกเขา เป็นผู้ช่วยเหลือนบีของพระองค์ เป็น ผู้ที่ทำหน้าที่ต่อสู้ดิ้นร้น ในกิจการต่างๆ ในศาสนาของพระองค์ ดังนั้น สิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นว่าดี มันก็เป็นสิ่งดี ณ ที่อัลลอฮฺ และสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นว่า น่าเกลียด มันก็เป็นความน่าเกลียด ณ ที่อัลลอฮฺ เช่นกัน”  2

และนี่คือ...สาส์นเล่มเล็กๆ ที่ได้กล่าวถึง “เศาะหาบะฮฺ กับจุดยืนของหมู่ชนผู้ศรัทธา” ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นมา โดยผ่านการศึกษา จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะที่สำคัญ ของการเป็นเศาะหาบะฮฺ รวมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญ ความประเสริฐ และการเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศ ทั้งยังกล่าวถึงจุดยืน และภารกิจของผู้ศรัทธา โดยเฉพาะชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺทั้งหลาย ที่ต้องมีต่อพวกท่าน เนื่องจากการปกป้อง และลบล้างคำใส่ไคล้ของเหล่าศัตรูนั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งของหมู่ชนผู้ศรัทธา ที่ ต้องเอาใจใส่ และขะมักเขม้น ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการปกป้อง และรักษาเกียรติของพวกท่านนั้น เท่ากับการปกป้อง และรักษาเกียรติของอัลกุรอาน และสุนนะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด

ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ให้สาส์นเล่มเล็กๆ นี้ ได้รับความจำเริญ มีคุณประโยชน์ และมีความบริสุทธิ์ใจ ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว และขอให้การงานชิ้นนี้ ได้นำคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ในช่วงที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ และได้สิ้นชีวิตไป และขอให้การงานชิ้นนี้ เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้ศรัทธา ทั้งหลาย

การสถาพร และความจำเริญ จงมีแด่บ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ ผู้เป็นนบีของเรา ผู้นำของเรา มุหัมมัด บินอับดุลลอฮฺ และบรรดาเครือญาติ ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน และแด่ผู้ที่เจริญรอย ตามพวกท่าน ด้วยกับความดีงาม จนถึงวันกิยามะฮฺ อามีน  


1.อบูนุอัยม์ อัล-อัศฟะฮานีย์, อัล-หุลยะฮฺ, เล่ม : 1 หน้า : 305-306
2.อิ มามอะหฺมัด บินหัมบัล, อัลมุสนัด, เล่ม : 1  หน้า : 379, อบีนะอีม อัล-อัศบะฮานีย์, มัอฺริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ, หน้า : 19, หัมดฺ บินอับดุลลอฮฺ บินอิบรอฮีม อัล-หุมัยดีย์, อัล-อิบานะฮฺ ลิมาลิศเศาะหาบะฮฺ มินัลมันซิละฮฺ วัล-มะกานะฮฺ, หน้า : 10

www.islammore.com

หน้าหลัก

กรกฎาคม 05, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม