Custom Search

หลักอัล-วะสะฏียะฮฺในด้านจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม

จริยธรรมในมุมมองของศาสนาอิสลาม มีมาตรฐานในการชี้วัด และชี้ขาด ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้างซึ่งพระองค์ทรงวางมาตรฐาน ที่ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ เอาไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอาน และจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยหลักคำสอนที่ถูกระบุไว้ในคัมภีรฺอัล-กุรอาน จะประมวลหลักจริยธรรม ในทุกมิติเอาไว้เป็นมาตรฐาน ในเชิงนามธรรม และท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะเป็นผู้แสดง และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานของอัล-กุรอาน ในเชิงรูปธรรมที่จับต้อง และเป็นจริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่มวลมนุษย์ ในการเจริญรอยตามจริยวัตรของท่าน ได้อย่างสมจริง

จริยธรรมอิสลาม จึงมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีทางจริยศาสตร์ ที่นักอภิปรัชญา หรือผู้มีภาวะเหนือความเป็นมนุษย์ (ตามคำกล่าวอ้าง) ได้คิดค้นและสาธยายเอาไว้ แต่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง กับปุถุชนหรือสามัญชน ความเป็นต้นแบบทางจริยธรรมขั้นสูง ซึ่งอาจจะมีอยู่ในศาสดา ของบางลัทธิศาสนา เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล หรือเป็นสภาวะที่พ้นญาณวิสัย ของความเป็นมนุษย์ไปแล้วตามคติความเชื่อของลัทธิศาสนานั้น ซึ่งยากนักที่จะนำมาปฏิบัติได้จริง กับปุถุชน หรือสามัญชน ต่างจากความเป็นต้นแบบทางจริยธรรม อันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งถูกแสดงออกผ่านจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ในทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ ทั้งในฐานะของปัจเจกบุคคล และในฐานะของบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ผู้คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

การเป็นบุคคลต้นแบบ ในด้านจริยธรรม ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ถูกแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ สำหรับเหล่าเศาะหาบะฮฺ และประชาคมมุสลิม ผ่านการดำเนินชีวิตที่ถูกหล่อหลอม ด้วยหลักธรรมคำสอนของอัล-กุรอาน ในทุกมิติของการดำเนินชีวิต ที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องผ่านพบ และข้องแวะกับปรากฏการณ์ ตามวงจรชีวิตมนุษย์ กล่าวคือ ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ ล้วนแล้วแต่มีแบบอย่างทางจริยธรรม ที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แสดงเป็นแบบมาตรฐานเอาไว้ทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ จรรยามารยาท ในการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อากัปกริยาในการแสดงพฤติกรรมทุกประเภท ตลอดจนความเป็นบุคคลต้นแบบ ในทุกสถานภาพของมนุษย์ เช่น ความเป็นบิดา ความเป็นสามี ความเป็นผู้ปกครอง และความเป็นจอมทัพ เป็นต้น จนอาจกล่าวได้ว่า ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) คืออิสลามที่มีชีวิต คือจริยธรรมแห่งอัล-กุรอาน ที่ถูกประมวลไว้ในตัวของบุคคล ที่มีตัวตนและถือเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนที่สุด สำหรับมนุษย์ที่แสวงหา “บุคคลต้นแบบ” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” ที่ปฏิบัติได้จริง

การประมวลหลักจริยธรรมเอาไว้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมทุกมิติของมนุษย์ ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งถูกประทานมาจากพระองค์อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้าง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงความสมบูรณ์แห่งหลักคำสอน ของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานและบรรทัดฐาน ที่พระองค์อัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้าง ได้ทรงวางไว้ เพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติ ดังพระดำรัสที่ความว่า

แท้จริงอัล-กุรอานนี้ ย่อมนำทางสู่มรรคา อันเป็นมรรคาที่เที่ยงตรงที่สุด” (อัล-อิสรออฺ : 9)

แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์นั้น ลงมายังท่าน ด้วยสัจธรรม (อันครอบคลุมและเป็นบรรทัดฐาน) เพื่อที่ท่านจะได้ชี้ขาด ระหว่างผู้คน ด้วยสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความประจักษ์แจ้งแก่ท่าน” (อัน-นิสาอฺ : 105)

ผู้ที่สร้าง (มนุษย์และสรรพสิ่งทั้งปวง) จะไม่รู้กระนั้นหรือ และพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเร้น และละเอียด อีกทั้งทรงรอบรู้ถึงภายในของทุกสรรพสิ่ง” (อัล-มุลก์ : 14)

หลักจริยธรรมที่ถูกประมวลไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ทุกประการ  เป็นสิ่งที่ปรากฏชัด อยู่ในจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และหล่อหลอมพฤติกรรม ตลอดจนบุคลิกภาพของท่าน จนกลายเป็นบุคคลต้นแบบ ในทุกด้าน ที่เหล่าศรัทธาชนสามารถเจริญรอยตามจริยวัตรอันงดงามของท่าน ได้อย่างสนิทใจ และไร้ข้อกังขาใดๆ โดยคัมภีร์อัล-กุรอานได้รับรองคุณสมบัติของความเป็นผู้มีจริยธรรม อันประเสริฐสุดของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ในพระดำรัสที่ว่า

และแท้จริงท่านนั้น (โอ้ ศาสนทูตของอัลลออฺ) ย่อมอยู่บนจริยวัตรอันยิ่งใหญ่” (อัล-เกาะลัม : 4)

ท่านอิบนุอับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) อรรถาธิบายพระดำรัสนี้ว่า “แท้จริงท่านนั้น (โอ้ ศาสนทูตของอัลลอฮฺ) อยู่บนแนวทางของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีศาสนาใดที่เราโปรดปราน และพึงพอใจมากไปกว่าศาสนานั้นเลย คือ ศาสนาอิสลาม”

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม