Custom Search

คำนำ : (ดะลาอิลุ้ลนุบูวะฮฺ อัลมุคตาเราะฮฺ)
สัจจพยากรณ์ที่ได้รับการคัดสรรจากวจนะของท่านศาสนทูต

รวบรวมโดย  อบุ้ล วัสมียฺ อะลี อะหฺหมัด อบูบักร อัซซิยามีย

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่เอกองค์พระผู้เป็นเจ้าและการประสาทพร
และความศานติจงมีแด่ท่านศาสนฑูตมุฮัมหมัด และวงศ์วานของพระองค์

ส่วนหนึ่งจากบรรดาหลักฐานที่ชี้ชัด ถึงความเป็นศาสดาประกาศกและการเป็นศาสนทูตแห่งองค์พระ ผู้เป็นเจ้า ของท่านศาสนฑูต นั้นคือการแจ้งข่าวพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่าน ต่อเหตุการณ์ในกาลข้างหน้าที่ จะเกิดขึ้นตามนั้นหลังจากท่านได้สิ้นชีพหรือยังคงมีชีวิตอยู่ก็ตาม หลักฐานที่ท่านได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ตามคำวิวรณ์ (อัลวะฮียฺ) จากเอกองค์พระผู้เป็นเจ้านี้เรียกในภาษาอาหรับว่า ดะลาอิลุ้ลนุบุวะหฺ (ประมวลหลักฐานแห่งความเป็นศาสนทูตผู้ได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้า)

คำพยากรณ์อันเป็นสัจจะเหล่านั้น โดยมากจะถูกบันทึกไว้ในตำรับตำราทางวิชาการอัล หะดีษ (ศาสโนวาท) มีทั้งในระดับที่มีคุณสมบัติ การถ่ายทอดรายงานที่ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณา ของเหล่าปวงปราชญ์ผู้สันทัดกรณี บ้างก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่อ้างอิงได้ เรียกว่าเป็นสายรายงานที่ดีหรือใช้ได้

บ้างก็อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ในการรับพิจารณาเป็นหลักฐาน เรียกว่า อ่อนคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม คำพยากรณ์ในระดับมาตรฐานในการรับพิจารณาได้นั้น ก็มีเป็นอันมาก และเพียงพอสำหรับการรวบรวมขึ้น อย่างเป็นเอกเทศเฉพาะเรื่อง เหตุนี้ผู้เขียนจึงพยายามคัดสรรเรื่องราวพยากรณ์อันเป็นสัจจะที่อยู่ในระดับ มาตรฐานที่นักวิชาการผู้สันทัดกรณีได้วางเอาไว้

อนึ่ง เกี่ยวกับกรณีเรียกวจนะของท่านศาสนฑูต ที่มีรายงานมาถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่า “สัจจพยากรณ์” ก็เนื่องจากสอบเทียบนัยยะข้อบ่งชี้ถ้อยความแล้วว่า มีความเหมาะสม ไม่ได้ขัด ต่อหลักการข้อใดทางศาสนา คำว่า สัจ , สัจ- , สัจจะ (อ่านว่า สัด , สัจจะ-) เป็นนาม หมายถึง สัตย์และคำว่า “สัตย์” ก็มีความหมายว่า คุณลักษณะที่ประกอบความด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น หรือถ้าเป็นคำวิเศษณ์ก็มีความหมายว่า จริงแท้แน่นอน ซื่อตรงดี

ส่วน คำว่า “พยากรณ์” (อ่านว่า พะ-ยา-กอน) มีสองนัย หนึ่งเป็นคำกริยา หมายถึง ทำนาย คาดการณ์ และอีกหนึ่งเป็นคำนาม หมายถึงคัมภีร์โหราศาสตร์ ว่าด้วยการทำนาย ความหมายตามนัยที่สองนี้ ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเรามิได้เจตนาจะแต่งตำรา หรือ คัมภีร์ที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ หากแต่รวบรวมวจนะของพระท่านศาสนฑูต เกี่ยวกับเรื่องเอกเทศเป็นการเฉพาะ นั่นคือเรื่อง พยากรณ์ ที่หมายถึง ทำนาย และคำว่าทำนายที่เป็นคำกริยานี้ ก็มิได้มีความหมายอย่างที่บางคนเข้าใจ เพราะคำว่า ทำนาย หมายถึง บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า

ฉะนั้น คำว่าพยากรณ์ที่มีความหมายว่าทำนาย คือบอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า ก็มิได้มีนัยยะขัดแย้งอันใด กับหลักการของศาสนา เพราะเรื่องราวที่ถูกรวบรวมขึ้นนี้ ล้วนแต่เป็นการบอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปในอนาคตทั้งสิ้น และยิ่งมีคำวิเศษณ์ คือคำว่า สัจจะ  มาขยายความกริยา รวมเรียกว่า “สัจจพยากรณ์” อันหมายถึงการบอกเหตุการณ์ หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า ที่เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน อันมีรายงานถ่ายทอดมาจากท่านศาสนฑูต ซึ่งเป็นวิวรณ์ (อัลวะฮฺยุ) ในรูปแบบหนึ่ง ก็ย่อมไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นความหมายนัยยะ บ่งชี้ของถ้อยคำหรือหลักศรัทธา

ถึงกระนั้นก็อาจจะมีบางคนเกิดข้อกังขาขึ้นอีกว่า ทำไมผู้เขียน จึงไม่ใช้คำทับศัพท์ที่เป็นภาษาอาหรับไปเลยเสียทีเดียว ข้อนี้ผู้เขียนใช้แน่ คือคำว่า ดะลาอิลุ้ลนุบูวะหฺ แต่ก็มิวายต้องแปล ต้องให้ความหมายเป็นภาษาไทย ที่มีรากศัพท์เป็นอันมากจากภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ดี เกี่ยวกับเรื่องการแปล การให้ความหมายในแต่ละภาษานั้น ก็จำต้องอ้างอิง และอาศัยผู้ชำนาญการในภาษานั้นๆ ซึ่งผู้เขียนก็ได้อาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็นมาตรฐาน จึงขอทำความเข้าใจ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อน และนำเอาชื่อหนังสือเล่มนี้ มาวิจารณ์ โดยรู้เท่ามิถึงการณ์

ขอเอกองค์พระผู้เป็นเจ้า (ซ.บ.) ได้ทรงดลบันดาลให้พวกเราทุกคน ดำเนินตามวิถีทางอันเที่ยงตรง ที่พระองค์ได้ทรงประทานเอาไว้ ถ้วนทุกคนเทอญ

ด้วยจิตคารวะ

อบุ้ล วัสมียฺ อะลี อะหฺหมัด อบูบักร อัซซิยามีย

รอบีอุซซานีย์ ฮ.ศ. 1422

ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 23, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม